Traduceri în letonă:

  • eļļas augs   

Exemple de exemplu, cu "plante oleaginoase", memoria de traducere

add example
ro Decizia Comisiei din ‧ noiembrie ‧ de exonerare a Bulgariei, Republicii Cehe, Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Spaniei, Franței, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Maltei, Țărilor de Jos, Poloniei, Sloveniei, Slovaciei, Finlandei, Suediei și Regatului Unit de obligația de a aplica prevederile Directivelor ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CE, ‧/‧/CE, ‧/‧/CE și ‧/‧/CE pentru comercializarea semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale, a materialului pentru înmulțirea vegetativă a viței de vie, a materialului forestier de reproducere, precum și a semințelor de sfeclă, legume și, respectiv, a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre [notificată cu numărul C ‧]
lv Komisijas Lēmums (‧. gada ‧. novembris), ar ko Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Vāciju, Igauniju, Īriju, Spāniju, Franciju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Nīderlandi, Poliju, Slovēniju, Slovākiju, Somiju, Zviedriju un Apvienoto Karalisti atbrīvo no pienākuma konkrētām sugām piemērot Padomes Direktīvas ‧/‧/EEK, ‧/‧/EEK, ‧/‧/EEK, ‧/‧/EK, ‧/‧/EK, ‧/‧/EK un ‧/‧/EK attiecīgi par lopbarības augu sēklu, graudaugu sēklu, vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla, meža reproduktīvā materiāla, biešu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (izziņots ar dokumenta numuru C
ro Nu se aduce atingere dreptului statelor membre de a lua măsuri ca semințele de plante oleaginoase și pentru fibre destinate altor utilizări decât producția agricolă să poată fi comercializate numai în cazul în care se menționează acest fapt pe etichetă
lv Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības pieprasīt, lai eļļas augu un šķiedraugu sēklas, ko norāda kā paredzētas mērķiem, kas nav lauksaimnieciskā ražošana, nedrīkst laist tirgū, ja vien minētais fakts nav norādīts uz etiķetes
ro Directiva ‧/CE a Consiliului din ‧ noiembrie ‧ de modificare a Directivelor ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE și ‧/CEE privind comercializarea semințelor de sfeclă, semințelor de plante furajere, semințelor de cereale, cartofilor de sămânță, semințelor plantelor oleaginoase și de fibre și semințelor de legume
lv PADOMES DIREKTĪVA ‧/EK (‧. gada ‧. novembris), ar ko groza Direktīvas ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK un ‧/EEK par biešu sēklu, lopbarības augu sēklu, graudaugu sēklu, sēklas kartupeļu, eļļas augu un šķiedraugu sēklu un dārzeņu sēklu tirdzniecību
ro Prezenta directivă se referă la producerea în vederea comercializării, precum și la comercializarea pe teritoriul Comunității a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre destinate producției agricole, cu excepția utilizărilor în scop ornamental
lv Šī direktīva attiecas uz tādu eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un audzēšanu tirdzniecībai Kopienā, kas paredzētas lauksaimnieciskai ražošanai un nevis dekoratīviem mērķiem
ro semințele de crucifere și semințele de plante oleaginoase și pentru fibră, în cazul speciilor prevăzute de directivele ‧/CEE și ‧/CE
lv krustziežu un citu eļļas augu un šķiedraugu sēklām, ja to sugas minētas Direktīvās ‧/EEK un ‧/EK
ro Directiva ‧/CEE a Consiliului privind comercializarea semințelor plantelor oleaginoase și cu fibre se modifică după cum urmează
lv Padomes Direktīvu ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu realizāciju groza šādi
ro întrucât abrevierea „CEE” apare în cadrul anumitor dispoziții ale Directivelor ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE, și ‧/CEE privind comercializarea semințelor de sfeclă, semințelor de plante furajere, semințelor de cereale, cartofilor de sămânță, semințelor plantelor oleaginoase și de fibre și semințelor de legume și în special, în legătură cu ambalajele și etichetarea semințelor
lv tā kā abreviatūra
ro În scopul de a îmbunătăți, pe lângă valoarea genetică, calitatea exterioară a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre din Comunitate, trebuie prevăzute anumite condiții privind puritatea specifică și facultatea germinativă
lv Lai uzlabotu ne vien Kopienas eļļas augu un šķiedraugu sēklu ģenētisko kvalitāti, bet arī to ārējās pazīmes, būtu jānosaka dažas prasības attiecībā uz analītisko tīrību un dīgtspēju
ro Plante oleaginoase şi textile
lv Eļļas augi un šķiedraugi
ro Directiva Comisiei din ‧ februarie ‧ de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”
lv KOMISIJAS DIREKTĪVA (‧. gada ‧. februāris), ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā
ro De exemplu, suprafețele mici plantate cu in oleaginos nu trebuie să fie cuprinse aici, ci, mai degrabă la rubrica „alte plante oleaginoase
lv Piemēram, mazas eļļas linu platības nevajadzētu iekļaut šajā punktā, bet pie
ro DECIZIA COMISIEI din ‧ ianuarie ‧ de modificare a Deciziei ‧/CE a Consiliului în ceea ce privește controalele efectuate de Serbia și Muntenegru privind selecțiile conservative ale soiurilor de plante furajere, sfeclă, plante oleaginoase și pentru fibre
lv KOMISIJAS LĒMUMS (‧. gada ‧. janvāris), ar ko groza Padomes Lēmumu ‧/EK attiecībā uz Serbijā un Melnkalnē veiktajām rupjās barības, biešu, eļļas augu un šķiedraugu šķirņu sākotnējās sēklkopības pārbaudēm
ro Toate exploatațiile agricole, cu excepția marilor întreprinderi, care asigură producția primară de fructe, legume, viță-de-vie, cereale, plante oleaginoase și proteaginoase, plante parfumate, aromatice și medicinale și culturi industriale
lv Visi lauksaimniecības uzņēmumi, izņemot lielos uzņēmumus, kuri veic augļu, dārzeņu, vīnogu, graudaugu, eļļas un proteīnaugu, smaržaugu, aromātisko augu, ārstniecības augu un tehnisko kultūraugu primāro ražošanu
ro Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor pentru plante oleaginoase și textile, modificată ultima dată prin Directiva ‧/CEE
lv Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīva ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklas materiāla tirdzniecību ‧, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Direktīvu ‧/EEK
ro întrucât Directiva ‧/CEE permite comercializarea semințelor de bază, a semințelor certificate de orice fel și a semințelor comerciale ale anumitor specii de plante oleaginoase și pentru fibră
lv tā kā ar Direktīvu ‧/EEK atļauj dažu eļļas augu un šķiedraugu sugu bāzes sēklu, visu sertificētu sēklu un komercsēklu tirdzniecību
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧, privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CEE, în special articolul ‧a
lv ņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību[‧],kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu ‧/EEK[‧]
ro Toate exploatațiile agricole, cu excepția marilor întreprinderi, care asigură producția primară de fructe, legume, viță-de-vie, cereale, plante oleaginoase și plante cu conținut proteic, furaje, plante pentru parfum, plante aromatice și medicinale precum și plante industriale
lv Visi lauksaimniecības uzņēmumi, izņemot lielos uzņēmumus, kuri veic augļu, dārzeņu, vīnogu, graudaugu, eļļas un proteīnaugu, lopbarības, smaržaugu, aromātisko augu, ārstniecības augu un tehnisko kultūraugu primāro ražošanu
ro Directiva ‧/CE stabilește dispozițiile comunitare privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și de plante pentru fibre în cadrul Comunității
lv Direktīvā ‧/EK ir izklāstīti Kopienas noteikumi eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecībai Kopienā
ro Semințele de plante oleaginoase și pentru fibre recoltate în țări terțe pot fi incluse în testele comparative
lv Salīdzinošajos testos drīkst izmantot eļļas augu un šķiedraugu sēklas, kas novāktas trešās valstīs
ro Plante oleaginoase și textile
lv Eļļas augi un šķiedraugi
ro Directiva Comisiei din ‧ iunie ‧ de modificare a Directivei ‧/CEE de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”
lv Komisijas Direktīva (‧. gada ‧. jūnijs), ar kuru groza Direktīvu ‧/EEK, ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas oficiāli sertificētas kā
ro inspectarea la fața locului a persoanelor înregistrate în Registrul cultivatorilor și comercianților de semințe: în cazul cerealelor, dacă suprafața inspectată depășește ‧ hectare, iar în cazul plantelor furajere, al plantelor oleaginoase și al plantelor textile, dacă suprafața inspectată depășește ‧ hectare
lv lauku apskate Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja lauku apskates platība labībām ir virs- ‧ hektāriem, lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem virs- ‧ hektāriem
ro Trebuie să se prevadă că semințele de plante oleaginoase și pentru fibre recoltate în țări terțe pot fi comercializate pe teritoriul Comunității numai în cazul în care prezintă aceleași garanții ca și semințele certificate oficial sau admise oficial ca semințe comerciale pe teritoriul Comunității și în cazul în care sunt conforme cu normele comunitare
lv Kopienā būtu jāparedz atļaut eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību, kas novāktas trešās valstīs tikai tad, ja šādas sēklas sniedz tādas pašas garantijas, kā sēklas, kuras ir oficiāli sertificētas Kopienā vai ir oficiāli apstiprinātas kā komercsēklas Kopienā un atbilst Kopienas noteikumiem
ro D/‧ Semințe și puieți pe teren arabil (cu excepția cerealelor, boabelor sau semințelor de leguminoase, cartofi sau plante oleaginoase) I
lv D/‧ Laukaugu sēklas un sējeņi (izņemot labību, pākšaugus, kartupeļus un eļļas augu sēklas
ro Dacă se aplică art. ‧, în Finlanda și în Suedia, la nord de paralela ‧, precum și în anumite zone limitrofe afectate de condiții climaterice comparabile care fac activitatea agricolă deosebit de dificilă, agricultorii care produc cereale, plante oleaginoase, semințe de in, precum și in și cânepă destinată producției de fibre au dreptul la un ajutor special de ‧ EUR/tonă, înmulțit cu productivitatea stabilită în planul de regionalizare pentru regiunea în cauză, în limitele unui plafon fixat de Comisie conform art. ‧ alin. și corespunzător componentei plafonului prevăzut în art. ‧ pe care o reprezintă ajutorul
lv Gadījumā, ja piemēro ‧. pantu, Somijā un Zviedrijā uz ziemeļiem no ‧. paralēles un dažos blakus apgabalos, kurus ietekmē salīdzināmi klimatiskie apstākļi, kas padara lauksaimniecisko darbību par sevišķi grūtu, lauksaimniekiem, kuri ražo labību, eļļas augu sēklas, linsēklas un linus un kaņepes, ko audzē šķiedru iegūšanai, piešķir īpašu atbalstu ‧ EUR/t apmērā, kuru reizina ar ražām, kas noteiktas reģionalizācijas plānā attiecīgajam reģionam to maksimāli pieļaujamo daudzumu robežās, kurus noteikusi Komisija saskaņā ar ‧. panta ‧. punktu, atbilstoši šāda atbalsta daļai ‧. pantā minētajā maksimāli pieļaujamajā daudzumā
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 6717 Exemple de Expresie potrivite plante oleaginoase.S-au găsit în 6,463 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.