Traduceri în franceză:

  • régions et communautés de Belgique   

Exemple de exemplu, cu "regiuni și comunități din Belgia", memoria de traducere

add example
ro În general, acest raport reprezintă un pas important în direcția asigurării viitorului politicii transfrontaliere în cadrul UE și va permite comunității vorbitoare de limbă germană din Belgia, ca zonă de frontieră, să consolideze și să îmbunătățească în continuare parteneriatul său cu regiunile de frontieră.
fr Globalement, ce rapport marque une étape importante pour l'avenir de la politique transfrontalière dans l'Union et permettra à la communauté germanophone de Belgique, qui vit dans une région frontalière, de renforcer et d'améliorer son partenariat avec les régions frontalières.
ro întrucât, în cadrul planurilor naționale de aplicare a Directivei ‧/CEE a Consiliului din ‧ mai ‧ de instituire a unei acțiuni a Comunității în vederea eradicării brucelozei, tuberculozei și leucozei la bovine, este necesar să se prevadă dublarea primelor de sacrificare acordate în unele regiuni atinse în mod deosebit de aceste boli în Belgia
fr considérant que, dans le cadre des plans nationaux d
ro întrucât Regatul Belgiei prezintă specificități și echilibre proprii legate de faptul că în constituția sa (articolele ‧) sunt prevăzute trei limbi oficiale și o repartizare pe regiuni și comunități; întrucât, din acest motiv, aplicarea integrală a prezentei directive în anumite comunități ar putea avea consecințe, astfel încât este necesar să se prevadă o posibilitate de derogare de la dispozițiile prezentei directive, în scopul de a ține seama de aceste specificități și echilibre
fr considérant que le royaume de Belgique présente des spécificités et des équilibres propres liés au fait que sa constitution (articles ‧er à ‧) établit trois langues officielles et une répartition en régions et communautés; que, de ce fait, l
ro Belgia precizează că, în temeiul dreptului său constituțional, atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul Parlamentului Federal și Adunările parlamentare ale Comunităților și ale Regiunilor acționează, în funcție de competențele exercitate de Uniune, în calitate de componente ale sistemului parlamentar național sau de camere ale Parlamentului național
fr La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national
ro Anularea deciziei pârâtei din ‧ octombrie ‧ prin care sunt declarate compatibile cu piața comună în temeiul articolului ‧ alineatul CE ajutoarele de stat ilegale acordate de Belgia anumitor spitale publice din Regiunea Bruxelles-capitală și prin care este respinsă plângerea reclamantei
fr annuler la décision de la défenderesse du ‧ octobre ‧, déclarant compatibles avec le marché commun sur la base de l’article ‧, paragraphe ‧, CE les aides d’État illégales octroyées par la Belgique à certains hôpitaux publics de la Région de Bruxelles-Capitale et rejetant la plainte de la requérante
ro Reclamantele solicită anularea Deciziei Comisiei din ‧ aprilie ‧ de confirmare, potrivit reclamantelor, a Deciziei Comisiei din ‧ ianuarie ‧ prin care s-a respins plângerea introdusă de acestea la ‧ septembrie și ‧ octombrie ‧ împotriva ajutoarelor de stat acordate de Regatul Belgiei unor spitale publice din rețeaua Iris a Regiunii Bruxelles-Capitală și s-a refuzat deschiderea procedurii oficiale de investigare a ajutoarelor în cauză în temeiul articolului ‧ alineatul CE
fr Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission du ‧ avril ‧ confirmant, selon les requérantes, la décision de la Commission du ‧ janvier ‧ rejetant leur plainte introduite les ‧ septembre et ‧ octobre ‧ contre les aides d'États octroyées par le Royaume de Belgique à des hôpitaux publics du réseau Iris de la Région de Bruxelles-Capitale et refusant d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides en cause au titre de l'article ‧, paragraphe ‧, CE
ro Se acordă derogarea solicitată de Belgia prin scrisoarea din ‧ octombrie ‧ pentru regiunea Flandra, în scopul de a permite aplicarea unei cantități mai mari de îngrășăminte de origine animală decât cea prevăzută la punctul ‧ al doilea paragraf teza introductivă și la litera (a) din anexa ‧ la Directiva ‧/‧/CEE, sub rezerva condițiilor prevăzute în prezenta decizie
fr La dérogation sollicitée par la Belgique pour la Région flamande, par lettre du ‧ octobre ‧, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point ‧, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive ‧/‧/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision
ro Cred că această tragedie care a avut loc în Ungaria, precum și tragediile care au avut loc în ultimii 10 ani în diverse regiuni, din Spania până în Franța și Belgia, ne avertizează că asemenea dezastre industriale se pot întâmpla și repeta în orice moment, oriunde.
fr Je pense que la tragédie de Hongrie, à l'instar de celles qui, ces dix dernières années, ont frappé plusieurs régions, de l'Espagne à la Belgique en passant par la France, nous indique que de telles catastrophes industrielles peuvent se produire n'importe où, n'importe quand.
ro Prin neasigurarea transpunerii, în ceea ce privește regiunea Valonă, a articolului ‧ literele (f), (j) și (k) și a punctului ‧ litera C din anexa ‧ la Directiva ‧/‧/CE a Consiliului din ‧ aprilie ‧ privind depozitele de deșeuri, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive
fr En n’ayant pas assuré la transposition, en ce qui concerne la Région wallonne, de l’article ‧, sous f), j) et k), ainsi que de l’annexe III, point ‧, C, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ avril ‧, concernant la mise en décharge des déchets, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive
ro Constatarea că Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor ‧ CE, ‧ CE și ‧ CE, precum și în temeiul articolelor ‧ șidin Acordul privind SEE prin faptul că, în Regiunea Flamandă (Vlaams Gewest), la calcularea avantajului fiscal legat de cumpărarea unui bun imobil cu destinația de reședință principală, taxele de înscriere plătite anterior la cumpărarea unei reședințe principale nu sunt luate în considerare decât dacă această locuință era situată în Regiunea Flamandă și nu sunt luate în considerare dacă aceasta era situată într-un alt stat membru decât Belgia sau într-un stat al AELS
fr constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles ‧, ‧ et ‧ du traité CE et des articles ‧ etde l'Accord EEE en ce que, dans la Région flamande, lors du calcul de l'avantage fiscal lié à l'achat d'un bien immobilier destiné à la résidence principale, les droits d'enregistrement payés antérieurement lors de l'achat d'une résidence principale ne sont pris en compte que si celle-ci était située en Région flamande et n'est pas pris en compte si celle-ci se situait dans un État membre autre que la Belgique ou dans un État de l'AELE
ro În conformitate cu articolul ‧ din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ mai ‧ privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor, Regatul Belgiei comunică prin prezenta Comisiei Europene următoarea listă a autorităților competente pentru solicitări legate de zone situate în regiunea Flandra
fr Conformément à l'article ‧ de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ mai ‧ sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, le Royaume de Belgique transmet à la Commission européenne la liste ci-dessous des instances compétentes pour traiter les demandes portant sur un territoire situé dans la Région flamande
ro întrucât Belgia și Irlanda au solicitat asistență în ceea ce privește disponibilizările din sectorul produselor textile din regiunile belgiene Flandra de est și de vest și Limburg și din industria producătoare de calculatoare din comitatele irlandeze Limerick, Clare și North Tipperary, precum și din orașul Limerick
fr considérant que la Belgique et l’Irlande ont demandé une aide pour faire face à des licenciements dans le secteur textile en Belgique, pour les régions des Flandres occidentale et orientale et du Limbourg, et dans le secteur de la fabrication d'ordinateurs en Irlande, pour les comtés de Limerick, de Clare et de Nord Tipperary, ainsi que pour la ville de Limerick
ro Reclamantele solicită anularea deciziei Comisiei din ‧ ianuarie ‧ prin care se respinge plângerea lor formulată la ‧ septembrie și ‧ octombrie ‧ împotriva ajutoarelor de stat acordate de Regatul Belgiei unor spitale publice din rețeaua Iris din Regiunea Bruxelles-Capitale și se refuză inițierea procedurii oficiale de investigare a ajutoarelor în cauză în temeiul articolului ‧ alineatul CE
fr Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission, du ‧ janvier ‧, rejetant leur plainte introduite les ‧ septembre et ‧ octobre ‧ contre les aides d'États octroyées par le Royaume de Belgique à des hôpitaux publics du réseau Iris de la Région de Bruxelles-Capitale et refusant d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides en cause au titre de l'article ‧, paragraphe ‧, CE
ro motivelor de îngrijorare cu privire la apele din Regatul Unit și din regiunea valonă din Belgia, pe baza mediilor regionale ale percentilelor ‧ de concentrații de cadmiu măsurate în râuri și lacuri
fr risques pour les eaux au Royaume-Uni et dans la région wallonne de Belgique, d'après les moyennes régionales des ‧e percentiles des concentrations mesurées de cadmium dans les lacs et rivières
ro Ajutorul suplimentar acordat întreprinderilor de prelucrare primară a fibrelor de in lungi în unele regiuni tradiționale din Țările de Jos, Belgia și Franța va rămâne neschimbat la nivelul de ‧ EUR/hectar în zona I și de ‧ EUR/hectar în zona II
fr L'aide complémentaire accordée aux entreprises de première transformation de fibres longues de lin dans certaines zones traditionnelles des Pays-Bas, de Belgique et de France resterait inchangée au niveau de ‧ EUR par hectare dans la zone I et de ‧ EUR par hectare dans la zone II
ro constatarea faptului că prin autorizarea, în Regiunea Valonă, a funcționării unor instalații existente neconforme cu cerințele prevăzute la articolele ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, la articolul ‧ literele (a) și (b) și la articolul ‧ alineatul , iar aceasta în pofida termenului stabilit pentru data de ‧ octombrie ‧, astfel cum se prevede la articolul ‧ primul paragraf din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ ianuarie ‧ privind prevenirea și controlul integrat al poluării, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive
fr constater que, en autorisant, en Région wallonne, le fonctionnement d'installations existantes non-conformes aux exigences prévues aux articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, points a) et b), et ‧, paragraphe ‧, et ce malgré l'échéance du ‧ octobre ‧, ainsi qu'il est prévu à l'article ‧, premier paragraphe, de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil, du ‧ janvier ‧, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive
ro Prin autorizarea, în Regiunea Valonă, a funcționării unor instalații existente neconforme cu cerințele prevăzute la articolele ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, la articolul ‧ literele (a) și (b) și la articolul ‧ alineatul din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ ianuarie ‧ privind prevenirea și controlul integrat al poluării, în pofida termenului stabilit pentru data de ‧ octombrie ‧, astfel cum se prevede la articolul ‧ alineatul din această directivă, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul directivei menționate
fr En autorisant, en Région wallonne, le fonctionnement d’installations existantes non conformes aux exigences prévues aux articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, sous a) et b), et ‧, paragraphe ‧, de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil, du ‧ janvier ‧, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et ce malgré l’échéance du ‧ octobre ‧, ainsi qu’il est prévu à l’article ‧, paragraphe ‧, de cette directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive
ro Prezenta apreciere are câteva puncte comune cu afacerile C‧/‧, C‧/‧ și C‧/‧, care se referă la acordarea ajutoarelor; aceste afaceri privesc un ajutor pe care Germania, Țările de Jos și Belgia l-au acordat pentru construirea unei conducte destinate transportului de propilenă din Rotterdam înspre regiunea Ruhr via Anvers
fr La présente appréciation a quelques points communs avec les affaires C‧/‧, C‧/‧ et C‧/‧, qui concernent l’octroi d’aides; ces affaires concernent une aide que l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont accordée pour la construction d’un pipeline destiné au transport de propylène de Rotterdam vers la région de la Ruhr via Anvers
ro Cauza C-‧/‧: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din ‧ decembrie ‧- Comisia Europeană/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru- Directiva ‧/‧/CE- Depozite de deșeuri- Noțiunile depozitare subterană, gaz generat de depozitul de deșeuri și eluat- Obligația de a determina nivelurile de declanșare începând de la care se poate considera că depozitul de deșeuri are efecte adverse semnificative asupra calității apelor subterane- Netranspunerea în termenul prevăzut în ceea ce privește Regiunea Valonă
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du ‧ décembre ‧- Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État- Directive ‧/‧/CE- Mise en décharge des déchets- Notions de stockage souterrain, de gaz de décharge et d’éluat- Obligation de déterminer des seuils de déclenchement à partir desquels il peut être considéré qu’un site de décharge a un effet néfaste important sur la qualité des eaux souterraines- Défaut de transposition dans le délai prescrit en ce qui concerne la Région wallonne
ro Cauza C-‧/‧: Hotărârea Curții (Camera a patra) din ‧ octombrie ‧ (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt- Belgia)- Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Articolele ‧ CE și ‧ CE- Reglementare fiscală națională- Drepturi succesorale- Societate familială- Exonerare- Condiții- Încadrarea în muncă a unui anumit număr de lucrători într-o regiune a unui stat membru
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du ‧ octobre ‧ (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt- Belgique)- Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Articles ‧ CE et ‧ CE- Réglementation fiscale nationale- Droits de succession- Société familiale- Exonération- Conditions- Emploi d'un certain nombre de travailleurs dans une région d'un État membre
ro Se acordă derogarea solicitată de Belgia, în privința regiunii Valonia, prin scrisoarea din data de ‧ octombrie ‧, în vederea obținerii unei autorizații de utilizare a unei cantități mai mari de îngrășăminte animale decât cea prevăzută în Directiva ‧/‧/CEE la punctul ‧ al doilea paragraf prima teză și la litera (a) din anexa III, în condițiile prevăzute de prezenta decizie
fr La dérogation sollicitée par la Belgique pour la Région wallonne, par lettre du ‧ octobre ‧, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point ‧, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive ‧/‧/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision
ro Compararea costurilor medii de transport pe uscat pentru diverse regiuni din Anvers și Rotterdam arată că Anvers este mult mai ieftin în special pentru Belgia și, într-o oarecare măsură, pentru nordul Franței
fr La comparaison des frais d’acheminement depuis Anvers et Rotterdam montre que le transport terrestre est nettement meilleur marché depuis Anvers, en particulier pour les destinations belges et, dans une certaine mesure, du nord de la France
ro Regiunea biogeografică atlantică menționată la articolul ‧ litera (c) punctul (iii) din Directiva ‧/‧/CEE cuprinde teritoriul Irlandei, al Țărilor de Jos și al Regatului Unit, precum și părți din teritoriul Belgiei, al Danemarcei, al Franței, al Germaniei, al Portugaliei și al Spaniei, astfel cum sunt specificate în harta biogeografică aprobată la ‧ aprilie ‧ de către comitetul instituit prin articolul ‧ din directiva respectivă, denumit în continuare Comitetul Habitate
fr La région biogéographique atlantique, visée à l’article ‧er, point c) iii), de la directive ‧/‧/CEE, comprend le territoire de l’Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi que certaines parties du territoire de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, du Portugal et de l’Espagne, conformément à la carte biogéographique approuvée le ‧ avril ‧ par le comité institué en vertu de l’article ‧ de ladite directive, ci-après dénommé comité Habitats
ro Regiunea biogeografică atlantică menționată la articolul ‧ litera (c) punctul (iii) din Directiva ‧/‧/CEE cuprinde teritoriul Irlandei, al Țărilor de Jos și al Regatului Unit, precum și părți din teritoriul Belgiei, al Danemarcei, al Franței, al Germaniei, al Portugaliei și al Spaniei, astfel cum sunt specificate în harta biogeografică aprobată la ‧ aprilie ‧ de către comitetul înființat în temeiul articolului ‧ din directiva respectivă, denumit în continuare Comitetul pentru habitate
fr La région biogéographique atlantique, visée à l'article ‧er, point c) iii), de la directive ‧/‧/CEE, comprend le territoire de l'Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi que certaines parties du territoire de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, du Portugal et de l'Espagne, conformément à la carte biogéographique approuvée le ‧ avril ‧ par le comité institué en vertu de l'article ‧ de ladite directive, ci-après dénommé comité Habitats
ro Ajutor de stat – Belgia – Ajutor de stat C ‧/‧ (ex NN ‧/‧, ex CP ‧/‧) – Ajutoare pentru acoperirea costurilor de eliminare și distrugere a animalelor moarte din regiunea valonă – Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului ‧ alineatul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
fr Aide d’État- Belgique- Aide d'État C ‧/‧ (ex NN ‧/‧, ex CP ‧/‧)- Aide destinée à couvrir les coûts liés à l'enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts dans la Région wallonne- Invitation à présenter des observations en application de l'article ‧, paragraphe ‧, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 1035452 Exemple de Expresie potrivite regiuni și comunități din Belgia.S-au găsit în 113,094 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.