Traduceri în franceză:

  • régions et communautés de Belgique   

Exemple de exemplu, cu "regiuni și comunități din Belgia", memoria de traducere

add example
ro În general, acest raport reprezintă un pas important în direcția asigurării viitorului politicii transfrontaliere în cadrul UE și va permite comunității vorbitoare de limbă germană din Belgia, ca zonă de frontieră, să consolideze și să îmbunătățească în continuare parteneriatul său cu regiunile de frontieră.
fr Globalement, ce rapport marque une étape importante pour l'avenir de la politique transfrontalière dans l'Union et permettra à la communauté germanophone de Belgique, qui vit dans une région frontalière, de renforcer et d'améliorer son partenariat avec les régions frontalières.
ro întrucât, în cadrul planurilor naționale de aplicare a Directivei ‧/CEE a Consiliului din ‧ mai ‧ de instituire a unei acțiuni a Comunității în vederea eradicării brucelozei, tuberculozei și leucozei la bovine, este necesar să se prevadă dublarea primelor de sacrificare acordate în unele regiuni atinse în mod deosebit de aceste boli în Belgia
fr considérant que, dans le cadre des plans nationaux d
ro întrucât Regatul Belgiei prezintă specificități și echilibre proprii legate de faptul că în constituția sa (articolele ‧) sunt prevăzute trei limbi oficiale și o repartizare pe regiuni și comunități; întrucât, din acest motiv, aplicarea integrală a prezentei directive în anumite comunități ar putea avea consecințe, astfel încât este necesar să se prevadă o posibilitate de derogare de la dispozițiile prezentei directive, în scopul de a ține seama de aceste specificități și echilibre
fr considérant que le royaume de Belgique présente des spécificités et des équilibres propres liés au fait que sa constitution (articles ‧er à ‧) établit trois langues officielles et une répartition en régions et communautés; que, de ce fait, l
ro Belgia precizează că, în temeiul dreptului său constituțional, atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul Parlamentului Federal și Adunările parlamentare ale Comunităților și ale Regiunilor acționează, în funcție de competențele exercitate de Uniune, în calitate de componente ale sistemului parlamentar național sau de camere ale Parlamentului național
fr La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national
ro motivelor de îngrijorare cu privire la apele din Regatul Unit și din regiunea valonă din Belgia, pe baza mediilor regionale ale percentilelor ‧ de concentrații de cadmiu măsurate în râuri și lacuri
fr risques pour les eaux au Royaume-Uni et dans la région wallonne de Belgique, d'après les moyennes régionales des ‧e percentiles des concentrations mesurées de cadmium dans les lacs et rivières
ro Prezenta apreciere are câteva puncte comune cu afacerile C‧/‧, C‧/‧ și C‧/‧, care se referă la acordarea ajutoarelor; aceste afaceri privesc un ajutor pe care Germania, Țările de Jos și Belgia l-au acordat pentru construirea unei conducte destinate transportului de propilenă din Rotterdam înspre regiunea Ruhr via Anvers
fr La présente appréciation a quelques points communs avec les affaires C‧/‧, C‧/‧ et C‧/‧, qui concernent l’octroi d’aides; ces affaires concernent une aide que l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont accordée pour la construction d’un pipeline destiné au transport de propylène de Rotterdam vers la région de la Ruhr via Anvers
ro Cauza C-‧/‧: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din ‧ decembrie ‧- Comisia Europeană/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru- Directiva ‧/‧/CE- Depozite de deșeuri- Noțiunile depozitare subterană, gaz generat de depozitul de deșeuri și eluat- Obligația de a determina nivelurile de declanșare începând de la care se poate considera că depozitul de deșeuri are efecte adverse semnificative asupra calității apelor subterane- Netranspunerea în termenul prevăzut în ceea ce privește Regiunea Valonă
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du ‧ décembre ‧- Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État- Directive ‧/‧/CE- Mise en décharge des déchets- Notions de stockage souterrain, de gaz de décharge et d’éluat- Obligation de déterminer des seuils de déclenchement à partir desquels il peut être considéré qu’un site de décharge a un effet néfaste important sur la qualité des eaux souterraines- Défaut de transposition dans le délai prescrit en ce qui concerne la Région wallonne
ro Constatarea că Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor ‧ CE, ‧ CE și ‧ CE, precum și în temeiul articolelor ‧ șidin Acordul privind SEE prin faptul că, în Regiunea Flamandă (Vlaams Gewest), la calcularea avantajului fiscal legat de cumpărarea unui bun imobil cu destinația de reședință principală, taxele de înscriere plătite anterior la cumpărarea unei reședințe principale nu sunt luate în considerare decât dacă această locuință era situată în Regiunea Flamandă și nu sunt luate în considerare dacă aceasta era situată într-un alt stat membru decât Belgia sau într-un stat al AELS
fr constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles ‧, ‧ et ‧ du traité CE et des articles ‧ etde l'Accord EEE en ce que, dans la Région flamande, lors du calcul de l'avantage fiscal lié à l'achat d'un bien immobilier destiné à la résidence principale, les droits d'enregistrement payés antérieurement lors de l'achat d'une résidence principale ne sont pris en compte que si celle-ci était située en Région flamande et n'est pas pris en compte si celle-ci se situait dans un État membre autre que la Belgique ou dans un État de l'AELE
ro Anularea deciziei pârâtei din ‧ octombrie ‧ prin care sunt declarate compatibile cu piața comună în temeiul articolului ‧ alineatul CE ajutoarele de stat ilegale acordate de Belgia anumitor spitale publice din Regiunea Bruxelles-capitală și prin care este respinsă plângerea reclamantei
fr annuler la décision de la défenderesse du ‧ octobre ‧, déclarant compatibles avec le marché commun sur la base de l’article ‧, paragraphe ‧, CE les aides d’État illégales octroyées par la Belgique à certains hôpitaux publics de la Région de Bruxelles-Capitale et rejetant la plainte de la requérante
ro Reclamantele solicită anularea deciziei Comisiei din ‧ ianuarie ‧ prin care se respinge plângerea lor formulată la ‧ septembrie și ‧ octombrie ‧ împotriva ajutoarelor de stat acordate de Regatul Belgiei unor spitale publice din rețeaua Iris din Regiunea Bruxelles-Capitale și se refuză inițierea procedurii oficiale de investigare a ajutoarelor în cauză în temeiul articolului ‧ alineatul CE
fr Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission, du ‧ janvier ‧, rejetant leur plainte introduite les ‧ septembre et ‧ octobre ‧ contre les aides d'États octroyées par le Royaume de Belgique à des hôpitaux publics du réseau Iris de la Région de Bruxelles-Capitale et refusant d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides en cause au titre de l'article ‧, paragraphe ‧, CE
ro Cauza C-‧/‧: Hotărârea Curții (Camera a patra) din ‧ octombrie ‧ (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt- Belgia)- Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Articolele ‧ CE și ‧ CE- Reglementare fiscală națională- Drepturi succesorale- Societate familială- Exonerare- Condiții- Încadrarea în muncă a unui anumit număr de lucrători într-o regiune a unui stat membru
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du ‧ octobre ‧ (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt- Belgique)- Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Articles ‧ CE et ‧ CE- Réglementation fiscale nationale- Droits de succession- Société familiale- Exonération- Conditions- Emploi d'un certain nombre de travailleurs dans une région d'un État membre
ro În conformitate cu articolul ‧ din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ mai ‧ privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor, Regatul Belgiei comunică prin prezenta Comisiei Europene următoarea listă a autorităților competente pentru examinarea cererilor privind zone situate în regiunea valonă
fr Conformément à l'article ‧ de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ mai ‧ sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, le Royaume de Belgique transmet à la Commission européenne la liste ci-dessous des instances compétentes pour traiter les demandes portant sur un territoire situé dans la Région wallonne
ro Reclamantele solicită anularea Deciziei Comisiei din ‧ aprilie ‧ de confirmare, potrivit reclamantelor, a Deciziei Comisiei din ‧ ianuarie ‧ prin care s-a respins plângerea introdusă de acestea la ‧ septembrie și ‧ octombrie ‧ împotriva ajutoarelor de stat acordate de Regatul Belgiei unor spitale publice din rețeaua Iris a Regiunii Bruxelles-Capitală și s-a refuzat deschiderea procedurii oficiale de investigare a ajutoarelor în cauză în temeiul articolului ‧ alineatul CE
fr Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission du ‧ avril ‧ confirmant, selon les requérantes, la décision de la Commission du ‧ janvier ‧ rejetant leur plainte introduite les ‧ septembre et ‧ octobre ‧ contre les aides d'États octroyées par le Royaume de Belgique à des hôpitaux publics du réseau Iris de la Région de Bruxelles-Capitale et refusant d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides en cause au titre de l'article ‧, paragraphe ‧, CE
ro constatarea faptului că prin autorizarea, în Regiunea Valonă, a funcționării unor instalații existente neconforme cu cerințele prevăzute la articolele ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, la articolul ‧ literele (a) și (b) și la articolul ‧ alineatul , iar aceasta în pofida termenului stabilit pentru data de ‧ octombrie ‧, astfel cum se prevede la articolul ‧ primul paragraf din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ ianuarie ‧ privind prevenirea și controlul integrat al poluării, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive
fr constater que, en autorisant, en Région wallonne, le fonctionnement d'installations existantes non-conformes aux exigences prévues aux articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, points a) et b), et ‧, paragraphe ‧, et ce malgré l'échéance du ‧ octobre ‧, ainsi qu'il est prévu à l'article ‧, premier paragraphe, de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil, du ‧ janvier ‧, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive
ro Întrucât Belgia are intenția de a nu susține decât acest tip de activități și de a nu acorda niciun ajutor pentru formările pe care VCG le-ar organiza oricum, Comisia concluzionează că, în conformitate cu obiectivul prevăzut în considerentul ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧, ajutorul crește numărul muncitorilor calificați pe care și alte întreprinderi îi pot angaja și că astfel, în temeiul condiției prevăzute la articolul ‧ alineatul litera (c) din tratat, facilitează dezvoltarea anumitor activități sau anumitor regiuni economice
fr La Belgique ayant l’intention de ne soutenir que ce type d’activités et de n’accorder aucune aide aux formations que VCG organiserait en tout état de cause, la Commission conclut que, conformément à l’objectif énoncé au considérant ‧ du règlement (CE) no ‧/‧, l’aide augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d’autres entreprises peuvent puiser et que, de ce fait, conformément à la condition établie à l’article ‧, paragraphe ‧, point c), du traité, elle facilite le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques
ro Prin neasigurarea transpunerii, în ceea ce privește regiunea Valonă, a articolului ‧ literele (f), (j) și (k) și a punctului ‧ litera C din anexa ‧ la Directiva ‧/‧/CE a Consiliului din ‧ aprilie ‧ privind depozitele de deșeuri, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive
fr En n’ayant pas assuré la transposition, en ce qui concerne la Région wallonne, de l’article ‧, sous f), j) et k), ainsi que de l’annexe III, point ‧, C, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ avril ‧, concernant la mise en décharge des déchets, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive
ro întrucât Belgia și Irlanda au solicitat asistență în ceea ce privește disponibilizările din sectorul produselor textile din regiunile belgiene Flandra de est și de vest și Limburg și din industria producătoare de calculatoare din comitatele irlandeze Limerick, Clare și North Tipperary, precum și din orașul Limerick
fr considérant que la Belgique et l’Irlande ont demandé une aide pour faire face à des licenciements dans le secteur textile en Belgique, pour les régions des Flandres occidentale et orientale et du Limbourg, et dans le secteur de la fabrication d'ordinateurs en Irlande, pour les comtés de Limerick, de Clare et de Nord Tipperary, ainsi que pour la ville de Limerick
ro în scris. - (LT) Am salutat acest raport deoarece Belgia a solicitat asistență în ceea ce privește cazurile a 2 834 de concedieri (toate vizate de cererea de asistență) de la întreprinderea principală General Motors Belgia și de la patru furnizori ai acesteia care își desfășoară activitatea în sectorul autovehiculelor în regiunea NUTS II Anvers din Belgia.
fr par écrit. - (LT) Le rapport me satisfait: la Belgique demande une aide dans le cas des 2 834 licenciements (tous visés par la demande d'aide), intervenus au sein de l'entreprise General Motors Belgium et chez quatre de ses fournisseurs opérant dans le secteur des véhicules à moteur en Belgique, dans la région de niveau NUTS II d'Anvers.
ro Ajutor de stat – Belgia – Ajutor de stat C ‧/‧ (ex NN ‧/‧, ex CP ‧/‧) – Ajutoare pentru acoperirea costurilor de eliminare și distrugere a animalelor moarte din regiunea valonă – Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului ‧ alineatul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
fr Aide d’État- Belgique- Aide d'État C ‧/‧ (ex NN ‧/‧, ex CP ‧/‧)- Aide destinée à couvrir les coûts liés à l'enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts dans la Région wallonne- Invitation à présenter des observations en application de l'article ‧, paragraphe ‧, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
ro În conformitate cu articolul ‧ din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ mai ‧ privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor, Regatul Belgiei comunică prin prezenta Comisiei Europene următoarea listă a autorităților competente pentru solicitări legate de zone situate în regiunea Flandra
fr Conformément à l'article ‧ de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ mai ‧ sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, le Royaume de Belgique transmet à la Commission européenne la liste ci-dessous des instances compétentes pour traiter les demandes portant sur un territoire situé dans la Région flamande
ro Comisia apreciază că această legislație este discriminatorie față de cetățenii Uniunii beneficiari ai dreptului la liberă circulație și față de cetățenii beneficiari ai dreptului de stabilire, și că aceasta constituie un obstacol în calea investirii în domeniul imobiliar în Regiunea Flamandă a capitalului provenind din alte state membre decât Belgia și că, prin urmare, această legislație este, în principiu, contrară articolelor ‧ CE și ‧ CE și articolului ‧ din Acordul privind SEE și, respectiv, articolului ‧ din Tratatul CE și articolului ‧ din Acordul privind SEE
fr La Commission estime que cette législation est discriminatoire à l'égard des citoyens de l'Union bénéficiaires de la libre circulation et à l'égard des citoyens bénéficiaires du droit d'établissement, et qu'elle constitue un obstacle à l'investissement, dans l'immobilier en Région flamande, de capitaux provenant d'États membres autres que la Belgique; que, par conséquent, cette législation est en principe contraire, respectivement, aux articles ‧ et ‧ du traité CE etde l'Accord EEE, et des articles ‧ du traité CE etde l'Accord EEE
ro În regiunea mea, în care trăiește comunitatea vorbitoare de limbă germană din Belgia, turismul nu este doar un important domeniu de competență, ci și un important factor economic.
fr Dans ma région, qui abrite la communauté germanophone de Belgique, le tourisme n'est pas seulement un domaine de compétence important, mais aussi un facteur économique primordial.
ro Regiunea biogeografică atlantică menționată la articolul ‧ litera (c) punctul (iii) din Directiva ‧/‧/CEE cuprinde teritoriul Irlandei, al Țărilor de Jos și al Regatului Unit, precum și părți din teritoriul Belgiei, al Danemarcei, al Franței, al Germaniei, al Portugaliei și al Spaniei, astfel cum sunt specificate în harta biogeografică aprobată la ‧ aprilie ‧ de către comitetul instituit prin articolul ‧ din directiva respectivă, denumit în continuare Comitetul Habitate
fr La région biogéographique atlantique, visée à l’article ‧er, point c) iii), de la directive ‧/‧/CEE, comprend le territoire de l’Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi que certaines parties du territoire de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, du Portugal et de l’Espagne, conformément à la carte biogéographique approuvée le ‧ avril ‧ par le comité institué en vertu de l’article ‧ de ladite directive, ci-après dénommé comité Habitats
ro Regiunea biogeografică atlantică menționată la articolul ‧ litera (c) punctul (iii) din Directiva ‧/‧/CEE cuprinde teritoriul Irlandei, al Țărilor de Jos și al Regatului Unit, precum și părți din teritoriul Belgiei, al Danemarcei, al Franței, al Germaniei, al Portugaliei și al Spaniei, astfel cum sunt specificate în harta biogeografică aprobată la ‧ aprilie ‧ de către comitetul înființat în temeiul articolului ‧ din directiva respectivă, denumit în continuare Comitetul pentru habitate
fr La région biogéographique atlantique, visée à l'article ‧er, point c) iii), de la directive ‧/‧/CEE, comprend le territoire de l'Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi que certaines parties du territoire de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, du Portugal et de l'Espagne, conformément à la carte biogéographique approuvée le ‧ avril ‧ par le comité institué en vertu de l'article ‧ de ladite directive, ci-après dénommé comité Habitats
ro Regiunea biogeografică continentală menționată la articolul ‧ litera (c) punctul (iii) din Directiva ‧/‧/CEE cuprinde teritoriul Luxemburgului și părți din teritoriul Austriei, Belgiei, Bulgariei, Republicii Cehe, Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, României, Sloveniei și Suediei, astfel cum sunt specificate în harta biogeografică aprobată la ‧ aprilie ‧ de către comitetul instituit prin articolul ‧ din directiva respectivă, denumit în continuare Comitetul Habitate
fr La région biogéographique continentale, visée à l’article ‧er, point c) iii), de la directive ‧/‧/CEE, comprend le territoire du Luxembourg ainsi que certaines parties du territoire de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Suède, conformément à la carte biogéographique approuvée, le ‧ avril ‧, par le comité institué en vertu de l’article ‧ de ladite directive, ci-après dénommé comité Habitats
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 1035452 Exemple de Expresie potrivite regiuni și comunități din Belgia.S-au găsit în 122,95 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.