Traduceri în franceză:

  • régions et communautés de Belgique   

Exemple de exemplu, cu "regiuni și comunități din Belgia", memoria de traducere

add example
ro întrucât, în cadrul planurilor naționale de aplicare a Directivei ‧/CEE a Consiliului din ‧ mai ‧ de instituire a unei acțiuni a Comunității în vederea eradicării brucelozei, tuberculozei și leucozei la bovine, este necesar să se prevadă dublarea primelor de sacrificare acordate în unele regiuni atinse în mod deosebit de aceste boli în Belgia
fr considérant que, dans le cadre des plans nationaux d
ro În general, acest raport reprezintă un pas important în direcția asigurării viitorului politicii transfrontaliere în cadrul UE și va permite comunității vorbitoare de limbă germană din Belgia, ca zonă de frontieră, să consolideze și să îmbunătățească în continuare parteneriatul său cu regiunile de frontieră.
fr Globalement, ce rapport marque une étape importante pour l'avenir de la politique transfrontalière dans l'Union et permettra à la communauté germanophone de Belgique, qui vit dans une région frontalière, de renforcer et d'améliorer son partenariat avec les régions frontalières.
ro întrucât Regatul Belgiei prezintă specificități și echilibre proprii legate de faptul că în constituția sa (articolele ‧) sunt prevăzute trei limbi oficiale și o repartizare pe regiuni și comunități; întrucât, din acest motiv, aplicarea integrală a prezentei directive în anumite comunități ar putea avea consecințe, astfel încât este necesar să se prevadă o posibilitate de derogare de la dispozițiile prezentei directive, în scopul de a ține seama de aceste specificități și echilibre
fr considérant que le royaume de Belgique présente des spécificités et des équilibres propres liés au fait que sa constitution (articles ‧er à ‧) établit trois langues officielles et une répartition en régions et communautés; que, de ce fait, l
ro Belgia precizează că, în temeiul dreptului său constituțional, atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul Parlamentului Federal și Adunările parlamentare ale Comunităților și ale Regiunilor acționează, în funcție de competențele exercitate de Uniune, în calitate de componente ale sistemului parlamentar național sau de camere ale Parlamentului național
fr La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national
ro Prezenta apreciere are câteva puncte comune cu afacerile C‧/‧, C‧/‧ și C‧/‧, care se referă la acordarea ajutoarelor; aceste afaceri privesc un ajutor pe care Germania, Țările de Jos și Belgia l-au acordat pentru construirea unei conducte destinate transportului de propilenă din Rotterdam înspre regiunea Ruhr via Anvers
fr La présente appréciation a quelques points communs avec les affaires C‧/‧, C‧/‧ et C‧/‧, qui concernent l’octroi d’aides; ces affaires concernent une aide que l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont accordée pour la construction d’un pipeline destiné au transport de propylène de Rotterdam vers la région de la Ruhr via Anvers
ro Cauza C-‧/‧: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din ‧ decembrie ‧- Comisia Europeană/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru- Directiva ‧/‧/CE- Depozite de deșeuri- Noțiunile depozitare subterană, gaz generat de depozitul de deșeuri și eluat- Obligația de a determina nivelurile de declanșare începând de la care se poate considera că depozitul de deșeuri are efecte adverse semnificative asupra calității apelor subterane- Netranspunerea în termenul prevăzut în ceea ce privește Regiunea Valonă
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du ‧ décembre ‧- Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État- Directive ‧/‧/CE- Mise en décharge des déchets- Notions de stockage souterrain, de gaz de décharge et d’éluat- Obligation de déterminer des seuils de déclenchement à partir desquels il peut être considéré qu’un site de décharge a un effet néfaste important sur la qualité des eaux souterraines- Défaut de transposition dans le délai prescrit en ce qui concerne la Région wallonne
ro În regiunea mea, în care trăiește comunitatea vorbitoare de limbă germană din Belgia, turismul nu este doar un important domeniu de competență, ci și un important factor economic.
fr Dans ma région, qui abrite la communauté germanophone de Belgique, le tourisme n'est pas seulement un domaine de compétence important, mais aussi un facteur économique primordial.
ro în scris. - (LT) Am salutat acest raport deoarece Belgia a solicitat asistență în ceea ce privește cazurile a 2 834 de concedieri (toate vizate de cererea de asistență) de la întreprinderea principală General Motors Belgia și de la patru furnizori ai acesteia care își desfășoară activitatea în sectorul autovehiculelor în regiunea NUTS II Anvers din Belgia.
fr par écrit. - (LT) Le rapport me satisfait: la Belgique demande une aide dans le cas des 2 834 licenciements (tous visés par la demande d'aide), intervenus au sein de l'entreprise General Motors Belgium et chez quatre de ses fournisseurs opérant dans le secteur des véhicules à moteur en Belgique, dans la région de niveau NUTS II d'Anvers.
ro Compararea costurilor medii de transport pe uscat pentru diverse regiuni din Anvers și Rotterdam arată că Anvers este mult mai ieftin în special pentru Belgia și, într-o oarecare măsură, pentru nordul Franței
fr La comparaison des frais d’acheminement depuis Anvers et Rotterdam montre que le transport terrestre est nettement meilleur marché depuis Anvers, en particulier pour les destinations belges et, dans une certaine mesure, du nord de la France
ro Constatarea că Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor ‧ CE, ‧ CE și ‧ CE, precum și în temeiul articolelor ‧ șidin Acordul privind SEE prin faptul că, în Regiunea Flamandă (Vlaams Gewest), la calcularea avantajului fiscal legat de cumpărarea unui bun imobil cu destinația de reședință principală, taxele de înscriere plătite anterior la cumpărarea unei reședințe principale nu sunt luate în considerare decât dacă această locuință era situată în Regiunea Flamandă și nu sunt luate în considerare dacă aceasta era situată într-un alt stat membru decât Belgia sau într-un stat al AELS
fr constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles ‧, ‧ et ‧ du traité CE et des articles ‧ etde l'Accord EEE en ce que, dans la Région flamande, lors du calcul de l'avantage fiscal lié à l'achat d'un bien immobilier destiné à la résidence principale, les droits d'enregistrement payés antérieurement lors de l'achat d'une résidence principale ne sont pris en compte que si celle-ci était située en Région flamande et n'est pas pris en compte si celle-ci se situait dans un État membre autre que la Belgique ou dans un État de l'AELE
ro constatarea faptului că prin autorizarea, în Regiunea Valonă, a funcționării unor instalații existente neconforme cu cerințele prevăzute la articolele ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, la articolul ‧ literele (a) și (b) și la articolul ‧ alineatul , iar aceasta în pofida termenului stabilit pentru data de ‧ octombrie ‧, astfel cum se prevede la articolul ‧ primul paragraf din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ ianuarie ‧ privind prevenirea și controlul integrat al poluării, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive
fr constater que, en autorisant, en Région wallonne, le fonctionnement d'installations existantes non-conformes aux exigences prévues aux articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, points a) et b), et ‧, paragraphe ‧, et ce malgré l'échéance du ‧ octobre ‧, ainsi qu'il est prévu à l'article ‧, premier paragraphe, de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil, du ‧ janvier ‧, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive
ro Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacia și Regatul Unit au solicitat astfel de creșteri ale limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în anul ‧, deoarece condițiile climatice din timpul perioadei de vegetație au fost deosebit de nefavorabile în anumite regiuni geografice
fr La Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni ont demandé de telles augmentations des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en ‧, étant donné que les conditions climatiques pendant la période de végétation ont été exceptionnellement défavorables dans certaines régions géographiques
ro Comisia apreciază că această legislație este discriminatorie față de cetățenii Uniunii beneficiari ai dreptului la liberă circulație și față de cetățenii beneficiari ai dreptului de stabilire, și că aceasta constituie un obstacol în calea investirii în domeniul imobiliar în Regiunea Flamandă a capitalului provenind din alte state membre decât Belgia și că, prin urmare, această legislație este, în principiu, contrară articolelor ‧ CE și ‧ CE și articolului ‧ din Acordul privind SEE și, respectiv, articolului ‧ din Tratatul CE și articolului ‧ din Acordul privind SEE
fr La Commission estime que cette législation est discriminatoire à l'égard des citoyens de l'Union bénéficiaires de la libre circulation et à l'égard des citoyens bénéficiaires du droit d'établissement, et qu'elle constitue un obstacle à l'investissement, dans l'immobilier en Région flamande, de capitaux provenant d'États membres autres que la Belgique; que, par conséquent, cette législation est en principe contraire, respectivement, aux articles ‧ et ‧ du traité CE etde l'Accord EEE, et des articles ‧ du traité CE etde l'Accord EEE
ro În conformitate cu articolul ‧ din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ mai ‧ privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor, Regatul Belgiei comunică prin prezenta Comisiei Europene următoarea listă a autorităților competente pentru solicitări legate de zone situate în regiunea Flandra
fr Conformément à l'article ‧ de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ mai ‧ sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, le Royaume de Belgique transmet à la Commission européenne la liste ci-dessous des instances compétentes pour traiter les demandes portant sur un territoire situé dans la Région flamande
ro întrucât Belgia și Irlanda au solicitat asistență în ceea ce privește disponibilizările din sectorul produselor textile din regiunile belgiene Flandra de est și de vest și Limburg și din industria producătoare de calculatoare din comitatele irlandeze Limerick, Clare și North Tipperary, precum și din orașul Limerick
fr considérant que la Belgique et l’Irlande ont demandé une aide pour faire face à des licenciements dans le secteur textile en Belgique, pour les régions des Flandres occidentale et orientale et du Limbourg, et dans le secteur de la fabrication d'ordinateurs en Irlande, pour les comtés de Limerick, de Clare et de Nord Tipperary, ainsi que pour la ville de Limerick
ro Se acordă derogarea solicitată de Belgia, în privința regiunii Valonia, prin scrisoarea din data de ‧ octombrie ‧, în vederea obținerii unei autorizații de utilizare a unei cantități mai mari de îngrășăminte animale decât cea prevăzută în Directiva ‧/‧/CEE la punctul ‧ al doilea paragraf prima teză și la litera (a) din anexa III, în condițiile prevăzute de prezenta decizie
fr La dérogation sollicitée par la Belgique pour la Région wallonne, par lettre du ‧ octobre ‧, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point ‧, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive ‧/‧/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision
ro Cu un buget de 500 de milioane de euro pentru 2011, Comisia este de părere că suma de 9 593 391 de euro ar trebui să fie pusă la dispoziția Belgiei, astfel încât să se poată ocupa de concedierile de la General Motors Belgia și de la cei patru furnizori și respectiv producători ai acesteia din regiunea Anvers.
fr Sur un budget de 500 millions d'euros pour 2011, la Commission pense que 9 593 391 d'euros devraient être octroyés à la Belgique, pour que le pays puisse gérer les licenciements chez General Motors et ses quatre fournisseurs et producteurs de la région d'Anvers.
ro În conformitate cu articolul ‧ din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ mai ‧ privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor, Regatul Belgiei comunică prin prezenta Comisiei Europene următoarea listă a autorităților competente pentru examinarea cererilor privind zone situate în regiunea valonă
fr Conformément à l'article ‧ de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ mai ‧ sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, le Royaume de Belgique transmet à la Commission européenne la liste ci-dessous des instances compétentes pour traiter les demandes portant sur un territoire situé dans la Région wallonne
ro Ajutorul suplimentar susține continuarea producției tradiționale de in în anumite regiuni din Țările de Jos, Belgia și Franța
fr L'aide complémentaire a soutenu la production traditionnelle de lin dans certaines régions des Pays-Bas, de Belgique et de France
ro Prin neasigurarea transpunerii, în ceea ce privește regiunea Valonă, a articolului ‧ literele (f), (j) și (k) și a punctului ‧ litera C din anexa ‧ la Directiva ‧/‧/CE a Consiliului din ‧ aprilie ‧ privind depozitele de deșeuri, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive
fr En n’ayant pas assuré la transposition, en ce qui concerne la Région wallonne, de l’article ‧, sous f), j) et k), ainsi que de l’annexe III, point ‧, C, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ avril ‧, concernant la mise en décharge des déchets, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive
ro Cred că această tragedie care a avut loc în Ungaria, precum și tragediile care au avut loc în ultimii 10 ani în diverse regiuni, din Spania până în Franța și Belgia, ne avertizează că asemenea dezastre industriale se pot întâmpla și repeta în orice moment, oriunde.
fr Je pense que la tragédie de Hongrie, à l'instar de celles qui, ces dix dernières années, ont frappé plusieurs régions, de l'Espagne à la Belgique en passant par la France, nous indique que de telles catastrophes industrielles peuvent se produire n'importe où, n'importe quand.
ro Cauza C-‧/‧: Hotărârea Curții (Camera a patra) din ‧ octombrie ‧ (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt- Belgia)- Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Articolele ‧ CE și ‧ CE- Reglementare fiscală națională- Drepturi succesorale- Societate familială- Exonerare- Condiții- Încadrarea în muncă a unui anumit număr de lucrători într-o regiune a unui stat membru
fr Affaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du ‧ octobre ‧ (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt- Belgique)- Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Articles ‧ CE et ‧ CE- Réglementation fiscale nationale- Droits de succession- Société familiale- Exonération- Conditions- Emploi d'un certain nombre de travailleurs dans une région d'un État membre
ro Reclamantele solicită anularea deciziei Comisiei din ‧ ianuarie ‧ prin care se respinge plângerea lor formulată la ‧ septembrie și ‧ octombrie ‧ împotriva ajutoarelor de stat acordate de Regatul Belgiei unor spitale publice din rețeaua Iris din Regiunea Bruxelles-Capitale și se refuză inițierea procedurii oficiale de investigare a ajutoarelor în cauză în temeiul articolului ‧ alineatul CE
fr Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission, du ‧ janvier ‧, rejetant leur plainte introduite les ‧ septembre et ‧ octobre ‧ contre les aides d'États octroyées par le Royaume de Belgique à des hôpitaux publics du réseau Iris de la Région de Bruxelles-Capitale et refusant d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides en cause au titre de l'article ‧, paragraphe ‧, CE
ro Ajutorul suplimentar acordat întreprinderilor de prelucrare primară a fibrelor de in lungi în unele regiuni tradiționale din Țările de Jos, Belgia și Franța va rămâne neschimbat la nivelul de ‧ EUR/hectar în zona I și de ‧ EUR/hectar în zona II
fr L'aide complémentaire accordée aux entreprises de première transformation de fibres longues de lin dans certaines zones traditionnelles des Pays-Bas, de Belgique et de France resterait inchangée au niveau de ‧ EUR par hectare dans la zone I et de ‧ EUR par hectare dans la zone II
ro Regiunea biogeografică continentală menționată la articolul ‧ litera (c) punctul (iii) din Directiva ‧/‧/CEE cuprinde teritoriul Luxemburgului și părți din teritoriul Austriei, Belgiei, Bulgariei, Republicii Cehe, Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, României, Sloveniei și Suediei, astfel cum sunt specificate în harta biogeografică aprobată la ‧ aprilie ‧ de către comitetul instituit prin articolul ‧ din directiva respectivă, denumit în continuare Comitetul Habitate
fr La région biogéographique continentale, visée à l’article ‧er, point c) iii), de la directive ‧/‧/CEE, comprend le territoire du Luxembourg ainsi que certaines parties du territoire de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Suède, conformément à la carte biogéographique approuvée, le ‧ avril ‧, par le comité institué en vertu de l’article ‧ de ladite directive, ci-après dénommé comité Habitats
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 1035452 Exemple de Expresie potrivite regiuni și comunități din Belgia.S-au găsit în 99,952 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.