Traduceri în franceză:

  • régions et communautés de Belgique   

Exemple de exemplu, cu "regiuni și comunități din Belgia", memoria de traducere

add example
întrucât Regatul Belgiei prezintă specificități și echilibre proprii legate de faptul că în constituția sa (articolele ‧) sunt prevăzute trei limbi oficiale și o repartizare pe regiuni și comunități; întrucât, din acest motiv, aplicarea integrală a prezentei directive în anumite comunități ar putea avea consecințe, astfel încât este necesar să se prevadă o posibilitate de derogare de la dispozițiile prezentei directive, în scopul de a ține seama de aceste specificități și echilibreconsidérant que le royaume de Belgique présente des spécificités et des équilibres propres liés au fait que sa constitution (articles ‧er à ‧) établit trois langues officielles et une répartition en régions et communautés; que, de ce fait, l
întrucât, în cadrul planurilor naționale de aplicare a Directivei ‧/CEE a Consiliului din ‧ mai ‧ de instituire a unei acțiuni a Comunității în vederea eradicării brucelozei, tuberculozei și leucozei la bovine, este necesar să se prevadă dublarea primelor de sacrificare acordate în unele regiuni atinse în mod deosebit de aceste boli în Belgiaconsidérant que, dans le cadre des plans nationaux d
În general, acest raport reprezintă un pas important în direcția asigurării viitorului politicii transfrontaliere în cadrul UE și va permite comunității vorbitoare de limbă germană din Belgia, ca zonă de frontieră, să consolideze și să îmbunătățească în continuare parteneriatul său cu regiunile de frontieră.Globalement, ce rapport marque une étape importante pour l'avenir de la politique transfrontalière dans l'Union et permettra à la communauté germanophone de Belgique, qui vit dans une région frontalière, de renforcer et d'améliorer son partenariat avec les régions frontalières.
Belgia precizează că, în temeiul dreptului său constituțional, atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul Parlamentului Federal și Adunările parlamentare ale Comunităților și ale Regiunilor acționează, în funcție de competențele exercitate de Uniune, în calitate de componente ale sistemului parlamentar național sau de camere ale Parlamentului naționalLa Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national
Cred că această tragedie care a avut loc în Ungaria, precum și tragediile care au avut loc în ultimii 10 ani în diverse regiuni, din Spania până în Franța și Belgia, ne avertizează că asemenea dezastre industriale se pot întâmpla și repeta în orice moment, oriunde.Je pense que la tragédie de Hongrie, à l'instar de celles qui, ces dix dernières années, ont frappé plusieurs régions, de l'Espagne à la Belgique en passant par la France, nous indique que de telles catastrophes industrielles peuvent se produire n'importe où, n'importe quand.
Anularea deciziei pârâtei din ‧ octombrie ‧ prin care sunt declarate compatibile cu piața comună în temeiul articolului ‧ alineatul CE ajutoarele de stat ilegale acordate de Belgia anumitor spitale publice din Regiunea Bruxelles-capitală și prin care este respinsă plângerea reclamanteiannuler la décision de la défenderesse du ‧ octobre ‧, déclarant compatibles avec le marché commun sur la base de l’article ‧, paragraphe ‧, CE les aides d’État illégales octroyées par la Belgique à certains hôpitaux publics de la Région de Bruxelles-Capitale et rejetant la plainte de la requérante
Ajutorul suplimentar acordat întreprinderilor de prelucrare primară a fibrelor de in lungi în unele regiuni tradiționale din Țările de Jos, Belgia și Franța va rămâne neschimbat la nivelul de ‧ EUR/hectar în zona I și de ‧ EUR/hectar în zona IIL'aide complémentaire accordée aux entreprises de première transformation de fibres longues de lin dans certaines zones traditionnelles des Pays-Bas, de Belgique et de France resterait inchangée au niveau de ‧ EUR par hectare dans la zone I et de ‧ EUR par hectare dans la zone II
Următoarele comune din Belgia: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (cu excepția regiunilor Vladslo și Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwport, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (numai Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne și ZuienkerkeLes commune belges suivantes: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (sans Vladslo et Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (seulement Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne et Zuienkerke
Prezenta apreciere are câteva puncte comune cu afacerile C‧/‧, C‧/‧ și C‧/‧, care se referă la acordarea ajutoarelor; aceste afaceri privesc un ajutor pe care Germania, Țările de Jos și Belgia l-au acordat pentru construirea unei conducte destinate transportului de propilenă din Rotterdam înspre regiunea Ruhr via AnversLa présente appréciation a quelques points communs avec les affaires C‧/‧, C‧/‧ et C‧/‧, qui concernent l’octroi d’aides; ces affaires concernent une aide que l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont accordée pour la construction d’un pipeline destiné au transport de propylène de Rotterdam vers la région de la Ruhr via Anvers
Cu un buget de 500 de milioane de euro pentru 2011, Comisia este de părere că suma de 9 593 391 de euro ar trebui să fie pusă la dispoziția Belgiei, astfel încât să se poată ocupa de concedierile de la General Motors Belgia și de la cei patru furnizori și respectiv producători ai acesteia din regiunea Anvers.Sur un budget de 500 millions d'euros pour 2011, la Commission pense que 9 593 391 d'euros devraient être octroyés à la Belgique, pour que le pays puisse gérer les licenciements chez General Motors et ses quatre fournisseurs et producteurs de la région d'Anvers.
Compararea costurilor medii de transport pe uscat pentru diverse regiuni din Anvers și Rotterdam arată că Anvers este mult mai ieftin în special pentru Belgia și, într-o oarecare măsură, pentru nordul FranțeiLa comparaison des frais d’acheminement depuis Anvers et Rotterdam montre que le transport terrestre est nettement meilleur marché depuis Anvers, en particulier pour les destinations belges et, dans une certaine mesure, du nord de la France
În conformitate cu articolul ‧ din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ mai ‧ privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor, Regatul Belgiei comunică prin prezenta Comisiei Europene următoarea listă a autorităților competente pentru solicitări legate de zone situate în regiunea FlandraConformément à l'article ‧ de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ mai ‧ sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, le Royaume de Belgique transmet à la Commission européenne la liste ci-dessous des instances compétentes pour traiter les demandes portant sur un territoire situé dans la Région flamande
Ajutorul suplimentar susține continuarea producției tradiționale de in în anumite regiuni din Țările de Jos, Belgia și FranțaL'aide complémentaire a soutenu la production traditionnelle de lin dans certaines régions des Pays-Bas, de Belgique et de France
Reclamantele solicită anularea Deciziei Comisiei din ‧ aprilie ‧ de confirmare, potrivit reclamantelor, a Deciziei Comisiei din ‧ ianuarie ‧ prin care s-a respins plângerea introdusă de acestea la ‧ septembrie și ‧ octombrie ‧ împotriva ajutoarelor de stat acordate de Regatul Belgiei unor spitale publice din rețeaua Iris a Regiunii Bruxelles-Capitală și s-a refuzat deschiderea procedurii oficiale de investigare a ajutoarelor în cauză în temeiul articolului ‧ alineatul CELes requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission du ‧ avril ‧ confirmant, selon les requérantes, la décision de la Commission du ‧ janvier ‧ rejetant leur plainte introduite les ‧ septembre et ‧ octobre ‧ contre les aides d'États octroyées par le Royaume de Belgique à des hôpitaux publics du réseau Iris de la Région de Bruxelles-Capitale et refusant d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides en cause au titre de l'article ‧, paragraphe ‧, CE
Cauza C-‧/‧: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din ‧ decembrie ‧- Comisia Europeană/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru- Directiva ‧/‧/CE- Depozite de deșeuri- Noțiunile depozitare subterană, gaz generat de depozitul de deșeuri și eluat- Obligația de a determina nivelurile de declanșare începând de la care se poate considera că depozitul de deșeuri are efecte adverse semnificative asupra calității apelor subterane- Netranspunerea în termenul prevăzut în ceea ce privește Regiunea ValonăAffaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du ‧ décembre ‧- Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État- Directive ‧/‧/CE- Mise en décharge des déchets- Notions de stockage souterrain, de gaz de décharge et d’éluat- Obligation de déterminer des seuils de déclenchement à partir desquels il peut être considéré qu’un site de décharge a un effet néfaste important sur la qualité des eaux souterraines- Défaut de transposition dans le délai prescrit en ce qui concerne la Région wallonne
Constatarea că Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor ‧ CE, ‧ CE și ‧ CE, precum și în temeiul articolelor ‧ șidin Acordul privind SEE prin faptul că, în Regiunea Flamandă (Vlaams Gewest), la calcularea avantajului fiscal legat de cumpărarea unui bun imobil cu destinația de reședință principală, taxele de înscriere plătite anterior la cumpărarea unei reședințe principale nu sunt luate în considerare decât dacă această locuință era situată în Regiunea Flamandă și nu sunt luate în considerare dacă aceasta era situată într-un alt stat membru decât Belgia sau într-un stat al AELSconstater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles ‧, ‧ et ‧ du traité CE et des articles ‧ etde l'Accord EEE en ce que, dans la Région flamande, lors du calcul de l'avantage fiscal lié à l'achat d'un bien immobilier destiné à la résidence principale, les droits d'enregistrement payés antérieurement lors de l'achat d'une résidence principale ne sont pris en compte que si celle-ci était située en Région flamande et n'est pas pris en compte si celle-ci se situait dans un État membre autre que la Belgique ou dans un État de l'AELE
în scris. - (LT) Am salutat acest raport deoarece Belgia a solicitat asistență în ceea ce privește cazurile a 2 834 de concedieri (toate vizate de cererea de asistență) de la întreprinderea principală General Motors Belgia și de la patru furnizori ai acesteia care își desfășoară activitatea în sectorul autovehiculelor în regiunea NUTS II Anvers din Belgia.par écrit. - (LT) Le rapport me satisfait: la Belgique demande une aide dans le cas des 2 834 licenciements (tous visés par la demande d'aide), intervenus au sein de l'entreprise General Motors Belgium et chez quatre de ses fournisseurs opérant dans le secteur des véhicules à moteur en Belgique, dans la région de niveau NUTS II d'Anvers.
Regiunea biogeografică continentală menționată la articolul ‧ litera (c) punctul (iii) din Directiva ‧/‧/CEE cuprinde teritoriul Luxemburgului și părți din teritoriul Austriei, Belgiei, Bulgariei, Republicii Cehe, Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, României, Sloveniei și Suediei, astfel cum sunt specificate în harta biogeografică aprobată la ‧ aprilie ‧ de către comitetul instituit prin articolul ‧ din directiva respectivă, denumit în continuare Comitetul HabitateLa région biogéographique continentale, visée à l’article ‧er, point c) iii), de la directive ‧/‧/CEE, comprend le territoire du Luxembourg ainsi que certaines parties du territoire de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Suède, conformément à la carte biogéographique approuvée, le ‧ avril ‧, par le comité institué en vertu de l’article ‧ de ladite directive, ci-après dénommé comité Habitats
Se acordă derogarea solicitată de Belgia prin scrisoarea din ‧ octombrie ‧ pentru regiunea Flandra, în scopul de a permite aplicarea unei cantități mai mari de îngrășăminte de origine animală decât cea prevăzută la punctul ‧ al doilea paragraf teza introductivă și la litera (a) din anexa ‧ la Directiva ‧/‧/CEE, sub rezerva condițiilor prevăzute în prezenta decizieLa dérogation sollicitée par la Belgique pour la Région flamande, par lettre du ‧ octobre ‧, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point ‧, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive ‧/‧/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision
Cauza C-‧/‧: Hotărârea Curții (Camera a patra) din ‧ octombrie ‧ (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt- Belgia)- Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Articolele ‧ CE și ‧ CE- Reglementare fiscală națională- Drepturi succesorale- Societate familială- Exonerare- Condiții- Încadrarea în muncă a unui anumit număr de lucrători într-o regiune a unui stat membruAffaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du ‧ octobre ‧ (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt- Belgique)- Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Articles ‧ CE et ‧ CE- Réglementation fiscale nationale- Droits de succession- Société familiale- Exonération- Conditions- Emploi d'un certain nombre de travailleurs dans une région d'un État membre
motivelor de îngrijorare cu privire la apele din Regatul Unit și din regiunea valonă din Belgia, pe baza mediilor regionale ale percentilelor ‧ de concentrații de cadmiu măsurate în râuri și lacuririsques pour les eaux au Royaume-Uni et dans la région wallonne de Belgique, d'après les moyennes régionales des ‧e percentiles des concentrations mesurées de cadmium dans les lacs et rivières
În regiunea mea, în care trăiește comunitatea vorbitoare de limbă germană din Belgia, turismul nu este doar un important domeniu de competență, ci și un important factor economic.Dans ma région, qui abrite la communauté germanophone de Belgique, le tourisme n'est pas seulement un domaine de compétence important, mais aussi un facteur économique primordial.
Au fost afectate regiuni din Portugalia, vestul Franței, diferite regiuni din Spania, în special Insulele Canare și Andaluzia, precum și Belgia, Germania şi Olanda.Ces dernières ont frappé des régions portugaises, l'ouest de la France, différentes régions d'Espagne, en particulier les îles Canaries et l'Andalousie, ainsi que la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas.
Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacia și Regatul Unit au solicitat astfel de creșteri ale limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în anul ‧, deoarece condițiile climatice din timpul perioadei de vegetație au fost deosebit de nefavorabile în anumite regiuni geograficeLa Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni ont demandé de telles augmentations des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en ‧, étant donné que les conditions climatiques pendant la période de végétation ont été exceptionnellement défavorables dans certaines régions géographiques
Regiunea biogeografică atlantică menționată la articolul ‧ litera (c) punctul (iii) din Directiva ‧/‧/CEE cuprinde teritoriul Irlandei, al Țărilor de Jos și al Regatului Unit, precum și părți din teritoriul Belgiei, al Danemarcei, al Franței, al Germaniei, al Portugaliei și al Spaniei, astfel cum sunt specificate în harta biogeografică aprobată la ‧ aprilie ‧ de către comitetul instituit prin articolul ‧ din directiva respectivă, denumit în continuare Comitetul HabitateLa région biogéographique atlantique, visée à l’article ‧er, point c) iii), de la directive ‧/‧/CEE, comprend le territoire de l’Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi que certaines parties du territoire de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, du Portugal et de l’Espagne, conformément à la carte biogéographique approuvée le ‧ avril ‧ par le comité institué en vertu de l’article ‧ de ladite directive, ci-après dénommé comité Habitats
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 1035452 Exemple de Expresie potrivite regiuni și comunități din Belgia.S-au găsit în 279,041 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.