Traduceri în franceză:

  • émulsifiant alimentaire   

Exemple de exemplu, cu "emulsificator alimentar", memoria de traducere

add example
ro Lecitina este un ingredient alimentar care este utilizat ca emulsificator pentru stabilizarea emulsiilor, adică a unui amestec de substanțe hidrofile (de exemplu, apă) și hidrofobe (de exemplu, ulei
fr La lécithine est un ingrédient alimentaire qui, en tant qu’émulsifiant, est utilisé pour stabiliser des émulsions, c’est-à-dire un mélange de substances hydrophiles (par exemple de l’eau) et hydrophobes (par exemple de l’huile
ro În situaţii speciale, cum ar fi studiile de toxicitate prin inhalare de aerosoli sau studiile de toxicitate prin administrare orală care folosesc un emulsifiant cu activitate biologică neanalizată, se poate folosi un lot martor suplimentar care nu este expus nici la vehicul
fr Le groupe témoin sera en tous points identique au groupe traité, exception faite de l'exposition à la substance à tester
ro DIRECTIVA ‧/CEE A COMISIEI din ‧ februarie ‧ de modificare a Directivei ‧/CEE a Consiliului de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru emulsificatori, stabilizatori, agenți de îngroșare și agenți de coagulare pentru utilizarea în produse alimentare
fr DIRECTIVE ‧/CEE DE LA COMMISSION du ‧ février ‧ modifiant la directive ‧/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires
ro emulsifiant
fr épaississant
ro întrucât, în conformitate cu articolul ‧ din Directiva ‧/CEE, emulsificatorii, stabilizatorii, agenții de îngroșare și agenții de coagulare trebuie să îndeplinească anumite criterii de puritate, stabilite în conformitate cu articolul ‧ din directiva menționată
fr considérant que l
ro Din perspectiva cererii, testul pieței a arătat că lecitina și emulsificatorii sintetici nu se pot substitui unul altuia din motive tehnologice și de calitate
fr Du point de vue de la demande, l’étude du marché a montré que la lécithine et les émulsifiants synthétiques n’étaient pas interchangeables à la fois pour des raisons techniques et des raisons de qualité
ro emulsifiant
fr émulsifiant
ro Materii prime care intră în compoziția produsului: făină de grâu, zahăr, grăsime hidrogenată, alune descojite, nuci măcinate, germeni de grâu, grăsime lactată, grăsimi vegetale, cacao, lapte praf, praf de gălbenuș, amidon de grâu, sare, emulsifiant- lecitină, aromă de lămâie, scorțișoară, aromă de alune, etilvanilină, aromă de migdale
fr Matières premières entrant dans la composition du produit: farine de froment, sucre, matière grasse hydrogénée, noisettes décortiquées, noix en poudre, germes de blé, matières grasses de lait, graisse végétale, cacao, lait en poudre, jaune d'œuf en poudre, amidon de blé, sel, émulsifiant- lécithine, arôme citron, cannelle, arôme noisette, éthylvanilline, arôme amande
ro Investigația asupra pieței efectuată de Comisie a stabilit că cele două tipuri de emulsificatori nu fac parte din aceeași piață de produse, în principal din următoarele motive
fr L’enquête de la Commission a révélé que les deux types d’émulsifiants n’appartenaient pas au même marché de produit, essentiellement pour les raisons ci-après
ro Starea fizică și natura produsului biodestructiv, de exemplu concentrat emulsifiabil, praf absorbant, soluție
fr État physique et nature du produit biocide (par exemple: concentré émulsifiable, poudre mouillable, solution
ro în cazul întreprinderii Danisco: producător de emulsificatori și alte ingrediente alimentare, ingrediente care intră în alimentația pentru animale, îndulcitori și zahăr
fr Danisco: production d'émulsifiants et d'autres ingrédients alimentaires, d'ingrédients d'aliments pour animaux, d'édulcorants et de sucre
ro emulsificatori și stabilizatori
fr Émulsifiants et agents stabilisateurs
ro DIRECTIVA COMISIEI din ‧ octombrie ‧ de modificare a Directivei ‧/CEE a Consiliului de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru emulsificatori, stabilizatori, agenți de îngroșare și agenți de coagulare pentru utilizarea în produse alimentare
fr DIRECTIVE DE LA COMMISSION du ‧ octobre ‧ modifiant la directive ‧/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires
ro CRITERII SPECIFICE DE PURITATE PENTRU EMULSIFICATORI, STABILIZATORI, AGENȚI DE ÎNGROȘARE ȘI AGENȚI DE COAGULARE PENTRU UTILIZAREA ÎN PRODUSE ALIMENTARE
fr CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES POUR LES AGENTS ÉMULSIFIANTS, STABILISANTS, ÉPAISSISSANTS ET GÉLIFIANTS POUVANT ÊTRE EMPLOYÉS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES
ro DIRECTIVA CONSILIULUI din ‧ iulie ‧ de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru emulsificatori, stabilizatori, agenți de îngroșare și agenți de coagulare pentru utilizarea în produse alimentare
fr DIRECTIVE DU CONSEIL du ‧ juillet ‧ établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires
ro Starea fizică și natura produsului biodestructiv (de exemplu, concentrat emulsifiabil, praf absorbant, etc
fr État physique et nature du produit biocide (par exemple: concentré émulsionnable, poudre mouillable, etc
ro Practic niciun client care cumpără lecitină nemodificată genetic nu a preferat apoi emulsificatorii sintetici, chiar dacă prețul lecitinei nemodificate genetic s-a dublat în ultimii doi ani, iar marea majoritate nu ar cumpăra emulsificatori sintetici nici dacă prețul lecitinei ar crește cu ‧ % în viitor
fr Pratiquement aucun utilisateur de lécithine non génétiquement modifiée ne s’est tourné vers les émulsifiants synthétiques par le passé, bien que les prix de la lécithine non génétiquement modifiée aient doublé sur les deux dernières années et la vaste majorité d’entre eux ne s’orienteraient pas vers les émulsifiants synthétiques même si le prix de la lécithine venait à augmenter de ‧ % à l’avenir
ro În situaţii speciale, cum ar fi studiile de toxicitate prin inhalare de aerosoli sau studiile de toxicitate prin administrare orală care folosesc un emulsifiant cu activitate biologică neanalizată, se poate folosi un lot martor suplimentar, care nu este expus nici la vehicul
fr Les groupes témoins devront être en tout point identiques aux groupes traités, exception faite de l'exposition à la substance à tester
ro Emulsificatorii pot fi împărțiți în emulsificatori naturali (de exemplu, lecitina) și emulsificatori sintetici (ca, de exemplu, mono- sau digliceridele
fr Les émulsifiants peuvent être classés en émulsifiants naturels (comme la lécithine) et en émulsifiants synthétiques (comme les mono- et diglycérides
ro Agent emulsifiant constituit dintr-un amestec de esteri monoacetiltartrici și diacetiltartrici de mono-și digliceride de acizi grași (E ‧ e
fr Agent émulsifiant constitué d
ro în cazul întreprinderii Abitec: producerea de emulsificatori
fr Abitec: production d'émulsifiants
ro De asemenea, vaccinul conţine „ substanţe adjuvante ” (un compus care conţine atât aluminiu, cât şi ulei mineral, un emulsificator şi un detergent), în scopul stimulării unui răspuns mai bun
fr Le vaccin contient également des « adjuvants » (composé contenant de l aluminium, ainsi que de l huile minérale, un émulseur et un détersif) afin de stimuler la réponse au vaccin
ro Lecitina și emulsificatorii sintetici nu sunt pe aceeași piață de produse
fr La lécithine et les émulsifiants synthétiques n’appartiennent pas au même marché de produits
ro întrucât, având în vedere că se pot aplica anumite acțiuni de ajutor alimentar pentru grâul comun sau pentru grâul comun de panificație, este important ca bunurile să poată fi furnizate la un preț adecvat
fr considérant que, certaines actions d
ro La ‧ noiembrie ‧, în temeiul articolului ‧ alineatul din Tratatul CE [în prezent articolul ‧ alineatul din TFUE], Danemarca a solicitat menținerea dispozițiilor naționale privind adaosul de nitriți în produsele din carne conținute în Ordinul nr. ‧ din ‧ ianuarie ‧ privind aditivii alimentari (Bekendtgørelse nr. ‧ af ‧.‧.‧ om tilsætningsstoffer til fødevarer) și lista pozitivă a aditivilor alimentari autorizați de Danemarca (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten), care sunt mai restrictive decât cele conținute în Directiva ‧/‧/CE
fr Le ‧ novembre ‧, en application de l’article ‧, paragraphe ‧, du traité CE (désormais l’article ‧, paragraphe ‧, du TFUE), le Danemark a demandé de maintenir ses dispositions nationales relatives à l’adjonction de nitrites aux produits à base de viande contenues dans le règlement no ‧ du ‧ janvier ‧ relatif aux additifs alimentaires (Bekendtgørelse nr ‧ af ‧.‧.‧ om tilsætningsstoffer til fødevarer) et la liste positive danoise des additifs alimentaires autorisés (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten), qui sont plus restrictives que celles de la directive ‧/‧/CE
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 5551 Exemple de Expresie potrivite emulsificator alimentar.S-au găsit în 3,154 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.