pronunție: IPA: /ʃɪp/ ʃɪp , SAMPA: /SIp/            

Traduceri în română:

 • navă   
  (Noun  )
   
  large water vessel
   
  large water vessel
   
  large water vessel
 • vapor   
 • vas   
  (Noun  )
   
  large water vessel
   
  large water vessel
   
  large water vessel
 • corabie   
  (Noun  )
   
  large water vessel
   
  large water vessel
   
  large water vessel
 • barcă   
 • expedia   
 • largevaporvas   
 • luntre   
 • trimite   
 • îmbarca   

Alte semnificaţii:

 
(fandom slang) To be a fan or promote a certain ship.
 
(chiefly in combination) A vessel which travels through any medium other than across land, such as an airship or spaceship.
 
(fandom slang) A fictional romantic relationship between two persons, either real or themselves fictional.
 
(transitive) To take in (water) over the sides of a vessel.
 
send by water-borne transport
 
A boat that by its size, solidity and power is appropriate for long navigations and big marine enterprises.
 
send a parcel or container
 
man (a ship)
 
A water-borne vessel larger than a boat.
 
(transitive) To send by water-borne transport.
 
A vessel propelled by engines or sails for navigating on the water, especially a large vessel that can not be carried aboard another, as distinguished from a boat.
 
(archaic, nautical, formal) A sailing vessel with three square-rigged masts.
 
(transitive) To send a parcel or container to a recipient (by any means of transport).

Expresii similare în dicţionarul engleză română. (22)

barge carrier ship
barjă transportoare
inland waterway shipping
navigație fluvială internă
maritime shipping
navigație maritimă
pollution from ships
poluare produsă de nave
sailing ship
corabie; velier
ship canal
canal maritim
ship rat
șobolan negru; șobolan de casă
ship's flag
pavilion de navigație
ship's passport
permis de navigație
ship’s flag
pavilion de navigație
ship’s passport
permis de navigație
shipping
transport; transport maritim
shipping address
adresa de expediere
shipping and handling
împachetare şi expediere; taxe de expediere
shipping charges
taxe de expediere
shipping costs
taxe de expediere
shipping policy
politică maritimă
Shipping updates
actualizări expediere
space ship
navă cosmică
tank ship
petrolier

    Arată declin

Exemple de exemplu, cu "ship", memoria de traducere

add example
en The recognised organisation must be equipped at all times with significant managerial, technical, support and research staff commensurate with the size of the fleet in its class, its composition and the organisation's involvement in the construction and conversion of ships
ro Organizația recunoscută trebuie să dispună, în orice moment, de un personal managerial, tehnic, de asistență și de cercetare semnificativ, proporțional cu dimensiunea flotei din clasa sa, cu componența și gradul de implicare a organizației în procesul de construcție și de transformare a navelor
en for TNG: retail services and catering in airports, on board sales in airplanes and ships, specialized shops
ro în cazul întreprinderii TNG: comerț cu amănuntul în aeroport, servicii de catering în aeroport, comerț la bordul avioanelor și navelor, comerț în magazine specializate
en With respect to ships entitled to fly the flag of a Member State regularly engaged on near-coastal voyages off the coast of another Member State or of another Party to the STCW Convention, the Member State the flag of which a ship is entitled fo fly shall prescribe training, experience and certification requirements for seafarers serving on such ships at least equal to those of the Member State or the Party to the STCW Convention off the coast of which the ship is engaged, provided that they do not exceed the requirements of this Directive in respect of ships not engaged on near-coastal voyages
ro În ceea ce privește navele autorizate să arboreze pavilionul unui stat membru, angajate în mod regulat în călătoriile în apropierea coastei unui alt stat membru sau a unei alte țări participante la Convenția STCW, statul membru al cărui pavilion o navă are dreptul să-l arboreze prescrie cerințele pentru formarea, experiența și brevetarea navigatorilor care servesc pe astfel de nave la un nivel cel puțin egal cu cel al statului membru sau al părții la Convenția STCW lângă a cărei coastă este angajată nava, cu condiția ca ele să nu fie mai severe în raport cu dispozițiile prezentei directive cu privire la navele care nu sunt angajate în călătoriile din apropierea coastei
en Three or more recognised organisation-related detentions of the same ship over the last ‧ months (annual, for the last ‧ months; as per Paris MOU, US Coast Guard and Tokyo MOU
ro Trei sau mai multe rețineri ale aceleiași nave implicând un organism recunoscut, în ultimele ‧ luni (anual, pentru ultimele ‧ de luni; conform MOU de la Paris, Gărzii de coastă a Statelor Unite și MOU de la Tokyo
en This would destroy the American ship only a few kilometers from the NATO base
ro Asta ar putea duce la distrugerea navei americane... care se afla la câţiva km... de baza NATO
en The agreement was concluded despite objections by the Baltic States and comments by Russian generals about the potential of these ships, which was lacking in the war with Georgia.
ro Acordul a fost încheiat în pofida obiecțiilor formulate de statele baltice și a comentariilor generalilor ruși cu privire la potențialul acestor nave, care a lipsit în războiul cu Georgia.
en The Code on Noise Levels on Board Ships as adopted by the International Maritime Organisation by its resolution A.‧(XII) on ‧ November
ro Codul privind nivelurile de zgomot la bordul navelor, adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A.‧(XII) la ‧ noiembrie
en Mr. Justin, how' s my ship?
ro Vreo problemă, domnule Justin?
en Craft like that not commonly part of a ship
ro Una ca asta nu face parte de obicei dintr- o navă spaţială
en The main question, he said, is whether HDZ will be a strong opposition or collapse into disarray as its supporters abandon a " sinking ship "
ro Principala întrebare, a afirmat el, este dacă HDZ va fi o opoziţie puternică sau se va prăbuşi în neorânduială, atunci când susţinătorii săi vor abandona " corabia în curs de scufundare "
en Referring to continuous reliance on ship financing guarantees provided by the Export Credit Insurance Corporation, a Government agency, the Commission warned the yard and the Polish authorities that these guarantees constituted State aid
ro Referitor la faptul că sprijinul neîntrerupt reprezentat de garanțiile de finanțare a navelor, furnizate de o agenție guvernamentală, Corporația pentru Asigurarea Creditelor de Export, Comisia a avertizat șantierul și autoritățile poloneze că aceste garanții reprezentau ajutor de stat
en This includes information about ships identity, position, (type of cargo) and port of destination. (New
ro Este vorba de informaţii despre identitatea navelor, poziţia, (tipul încărcăturii) şi portul de destinaţie (nou
en I would therefore ask the European Commission to keep a close eye on the interests of inland shipping when it drafts new legislation on urban mobility.
ro Aş dori aşadar să îi solicit Comisiei Europene să supravegheze îndeaproape interesele navigaţiei interne atunci când întocmeşte noua legislaţie privitoare la mobilitatea urbană.
en A week from now you' il ship out to Tigerland
ro Peste o săptămână veţi fi trimişi la Tigerland
en The company should establish procedures to ensure that the ship is maintained in conformity with the provisions of the relevant rules and regulations and with any additional requirements which may be established by the company
ro Compania trebuie să stabilească procedurile de întreținere a navei în conformitate cu dispozițiile reglementărilor relevante și oricare cerințe suplimentare stabilite de companie în acest sens
en before existing passenger ships of Classes C and D can be engaged on regular domestic voyages in a host State, the Administration of the flag State shall obtain concurrence of the host State on such rules
ro înainte ca navele de pasageri existente din clasele C și D să poată fi angajate în curse interne regulate într-un stat gazdă, administrația statului de pavilion trebuie să obțină acordul statului gazdă privind normele în cauză
en FOR EXISTING CLASS B, C AND D SHIPS
ro PENTRU NAVELE EXISTENTE DIN CLASELE B, C ȘI D
en NEW CLASS B, C AND D AND EXISTING CLASS B SHIPS
ro NAVE NOI DIN CLASELE B, C ȘI D ȘI NAVE EXISTENTE DIN CLASA B
en I had it sent straight aboard his ship
ro Informaţia a venit când serveam desertul
en Copy of the Document of Compliance and the Safety Management Certificate issued, in accordance with the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (SOLAS ‧, Chapter IX
ro Copie a Documentului de conformitate și Certificatul de management al siguranței, eliberate în conformitate cu Codul internațional de management pentru operarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (SOLAS ‧, capitolul IX
en Access to the ship
ro Accesul pe navă
en NON-MANDATORY GUIDELINES FOR EXPANDED INSPECTION OF CERTAIN CATEGORIES OF SHIPS (as referred to in Article
ro LINII DIRECTOARE NEOBLIGATORII PENTRU INSPECȚIA EXTINSĂ A UNOR ANUMITE CATEGORII DE NAVE [în conformitate cu articolul ‧ alineatul ]
en This ship' s a little young to be without her chief engineer
ro Nava asta e încă prea tânără să stea fără Inginerul său Şef
en the said competent authorities shall verify as soon as possible whether the information provided by the shipping company or its agent is correct and examine whether the other conditions for entry into the Schengen territory have been satisfied
ro ― autoritățile competente menționate anterior verifică în cel mai scurt timp acuratețea elementelor comunicate de armator sau de agentul său maritim și verifică dacă sunt îndeplinite celelalte condiții de intrare pe teritoriul Schengen
en For cargo spaces the quantity of CO‧ available shall, unless otherwise provided, be sufficient to give a minimum volume of free gas equal to ‧ % of the gross volume of the largest cargo space so protected in the ship
ro Pentru spațiile de marfă, cantitatea de CO‧ disponibilă trebuie, dacă nu se prevede altfel, să fie suficientă pentru a da un volum minim de gaz liber egal cu ‧% din volumul brut al celui mai mare spațiu de marfă din navă protejat în acest mod
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 15101 Exemple de Expresie potrivite ship.S-au găsit în 3,639 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.