Traduceri în letonă:

  • eļļas augs   

Exemple de exemplu, cu "plante oleaginoase", memoria de traducere

add example
Statele membre iau măsuri astfel încât semințele de plante oleaginoase și pentru fibreDalībvalstis nodrošina, ka eļļas augu un šķiedraugu sēklas
Prezenta directivă se aplică producției în vederea comercializării, precum și comercializării, în interiorul Comunității, a semințelor de plante oleaginoase și de plante de fibră destinate producției agricole, cu excepția utilizării ornamentale.”Šī direktīva attiecas uz eļļas augu un šķiedraugu, kas paredzēti lauksaimnieciskai ražošanai, nevis dekoratīviem nolūkiem, sēklu ražošanu nolūkā laist tās tirgū, kā arī uz to tirdzniecību Kopienas teritorijā.”
să aducă la cunoștința operatorilor faptul că aceste plante ar trebui eradicate pentru a minimiza posibilitatea apariției efectelor negative generate de rapița cu semințe oleaginoase Ms‧, Rf‧ și Ms‧xRfjāinformē uzņēmēji, ka šie augi jāizskauž, lai mazinātu iespēju, ka no Ms‧, Rf‧ un Ms‧xRf‧ eļļas rapša rodas neparedzēta negatīva ietekme
care sunt destinate unei producții alta decât cea de plante oleaginoase și pentru fibrekas paredzētas citiem mērķiem, izņemot eļļas augu vai šķiedraugu sēklu ražošanu
având în vedere Directiva ‧/‧/CE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, în special articolulņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/‧/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un jo īpaši tās ‧. pantu
Plante oleaginoase și pentru fibrăeļļas un šķiedras augiem
Directiva ‧/‧/CE a Comisiei din ‧ decembrie ‧ de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca semințe de bază sau semințe certificate (JO L ‧, ‧.‧.‧, pKomisijas ‧. gada ‧. decembra Direktīva ‧/‧/EK, ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā bāzes sēklas vai sertificētas sēklas (OV L ‧, ‧.‧.‧., ‧. lpp
D/‧ Alte plante oleaginoaseCitas eļļas augu kultūras
întrucât, în consecință, este cazul să se modifice datele de punere în aplicare prevăzute la prima liniuță din articolul ‧ din Directiva ‧/CEE a Comisiei din ‧ aprilie ‧, de modificare a anexelor la Directiva ‧/CEE privind comercializarea semințelor de plante furajere, și la prima liniuță din articolul ‧ din Directiva ‧/CEE a Comisiei, din ‧ aprilie ‧, de modificare a anexelor la Directiva ‧/CEE privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibrătā kā tādēļ jāgroza īstenošanas termiņi, kas noteikti ‧. panta ‧. punkta pirmajā ievilkumā Komisijas ‧. gada ‧. aprīļa Direktīvā ‧/EEK, ar ko groza pielikumus Direktīvai ‧/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību[‧], un ‧. panta ‧. punktā Komisijas ‧. gada ‧. aprīļa Direktīvā ‧/EEK, ar ko groza pielikumus Direktīvai ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību[‧]
întrucât este necesar, prin urmare, să se modifice Directivele ‧/CEE, ‧/CEE, ‧/CEE și ‧/CEE privind comercializarea semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale, a semințelor de plante oleaginoase și textile și a semințelor de legumetā kā Direktīvas ‧/EEK, ‧/EEK, ‧/EEK un ‧/EEK par lopbarības augu sēklu, labības sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sēklu, un dārzeņu sēklu realizāciju ir jāgroza
Se efectuează teste comparative comunitare în interiorul Comunității pentru controlul a posteriori al eșantioanelor prelevate prin sondaj de semințe certificate de bază, cu excepția celor din varietățile hibride și sintetice, precum și al semințelor certificate din toate tipurile de plantele oleaginoase și textile, prelevate prin sondajKopienā izdara Kopienas salīdzinošos testus, lai veiktu bāzes sēklu paraugu pēckontroli, izņemot hibrīdšķirņu vai sintētisko šķirņu paraugus, un pārbaudē atlasīto visu veidu eļļas augu un šķiedraugu šķirņu sertificēto sēklu paraugu pēckontroli
Sectoarele în cauză sunt culturile arabile de iarnă: cereale, plante oleaginoase, proteaginoase și furajereAttiecīgā nozare ir ziemas kultūraugu- graudaugu, eļļaugu, proteīnaugu, lopbarības- audzēšana
Alte plante oleaginoase și fibroase și alte plante industrialeCiti eļļas un šķiedraugi un citas tehniskās kultūras
având în vedere Directiva ‧/CE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și de plante pentru fibre, modificată de Directiva ‧/CE, în special articolul ‧ alineatul (‧a) și articolul ‧, întrucâtņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību[‧],kas grozīta ar Direktīvu ‧/EK[‧]
La art. ‧ alin. din Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, modificată ultima dată prin Directiva ‧/CEE, data de ‧ iulie ‧ se înlocuiește cu ‧ iuliePadomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvas ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību‧, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu ‧/EEK‧, ‧. panta ‧. punktā ‧. gada ‧. jūliju aizstāj ar ‧. gada ‧. jūliju
Statele membre permit comercializarea semințelor de specii de plante oleaginoase și pentru fibre sub formă de asociații varietaleDalībvalstis atļauj eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklas pārdot šķirņu kombināciju veidā
Obținerea de rezultate satisfăcătoare privind cultivarea plantelor oleaginoase și pentru fibre depinde în mare măsură de folosirea unor semințe de calitateApmierinoši eļļas augu un šķiedraugu audzēšanas rezultāti lielā mērā ir atkarīgi no atbilstošas sēklas izmantošanas
Directiva ‧/‧/CEE a Comisiei din ‧ februarie ‧ de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca semințe de bază sau semințe certificate a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțialKomisijas ‧. gada ‧. februāra Direktīva ‧/‧/EEK ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā bāzes sēklas vai sertificētas sēklas ir vairākas reizes būtiski grozīta
semințele de crucifere și semințele de plante oleaginoase și pentru fibră, în cazul speciilor prevăzute de directivele ‧/CEE și ‧/CEkrustziežu un citu eļļas augu un šķiedraugu sēklām, ja to sugas minētas Direktīvās ‧/EEK un ‧/EK
Directiva Comisiei din ‧ iunie ‧ de modificare a Directivei ‧/CEE de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”Komisijas Direktīva (‧. gada ‧. jūnijs), ar kuru groza Direktīvu ‧/EEK, ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas oficiāli sertificētas kā
Ca regulă generală, semințele de plante oleaginoase și pentru fibre trebuie să poată fi comercializate numai în cazul în care, în conformitate cu normele de certificare, au fost examinate și certificate oficial ca semințe de bază sau semințe certificate sau, pentru anumite soiuri, examinate și admise în mod oficial ca semințe comercialeParasti eļļas augu un šķiedraugu sēklas būtu jāļauj tirgot tikai tad, ja tās ir oficiāli pārbaudītas un saskaņā ar sertificēšanas noteikumiem sertificētas kā bāzes sēklas vai kā sertificētas sēklas
Producția de plante și semințe pentru culturi de cereale, plante oleaginoase, plante furajere și tehnice și cartofiAugkopība – sēklas audzēšana labībai, eļļas augiem, lopbarībai un tehniskajām kultūrām un kartupeļiem
având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, în special articolul ‧ aņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību‧, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Iestāšanās aktu, un jo īpaši tās ‧. panta a) punktu
de exonerare a Bulgariei, Republicii Cehe, Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Spaniei, Franței, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Maltei, Țărilor de Jos, Poloniei, Sloveniei, Slovaciei, Finlandei, Suediei și Regatului Unit de obligația de a aplica prevederile Directivelor ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CE, ‧/‧/CE, ‧/‧/CE și ‧/‧/CE pentru comercializarea semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale, a materialului pentru înmulțirea vegetativă a viței de vie, a materialului forestier de reproducere, precum și a semințelor de sfeclă, legume și, respectiv, a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibrear ko Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Vāciju, Igauniju, Īriju, Spāniju, Franciju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Nīderlandi, Poliju, Slovēniju, Slovākiju, Somiju, Zviedriju un Apvienoto Karalisti atbrīvo no pienākuma konkrētām sugām piemērot Padomes Direktīvas ‧/‧/EEK, ‧/‧/EEK, ‧/‧/EEK, ‧/‧/EK, ‧/‧/EK, ‧/‧/EK un ‧/‧/EK attiecīgi par lopbarības augu sēklu, graudaugu sēklu, vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla, meža reproduktīvā materiāla, biešu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 6717 Exemple de Expresie potrivite plante oleaginoase.S-au găsit în 2,615 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.