Traduceri în letonă:

  • eļļas augs   

Exemple de exemplu, cu "plante oleaginoase", memoria de traducere

add example
în ceea ce privește regimul de plată unică, normele detaliate privind în special crearea unei rezerve naționale, transferul de drepturi, definirea culturilor permanente, a pășunilor permanente, a terenurilor agricole și a fânețelor, privind opțiunile prevăzute în titlul ‧ capitolul ‧ și lista culturilor autorizate pe terenurile retrase din circuitul agricol, precum și normele detaliate privind respectarea memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Economică Europeană și Statele Unite ale Americii privind plantele oleaginoase în cadrul Acordului GATT aprobat prin Decizia ‧/CEEattiecībā uz vienreizējo maksājumu shēmu-sīki izstrādāti noteikumi jo īpaši attiecībā uz valsts rezerves izveidi, tiesību nodošanu, ilggadīgo kultūru, pastāvīgo ganību, lauksaimniecības zemes un ganību zāles definīcijām, iespējām, kas paredzētas ‧ sadaļas ‧. nodaļā, un to kultūraugu sarakstu, kurus atļauts audzēt atmatā atstātajā zemē, kā arī sīki izstrādāti noteikumi par atbilstību saprašanās memorandam par dažām eļļas augu sēklām, kas noslēgts starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm VVTT, kas apstiprināts ar Lēmumu ‧/EEK[‧], ietvaros
Directiva Comisiei din ‧ aprilie ‧ de modificare a anexelor la Directivele ‧/CEE și ‧/CEE ale Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, precum și a Directivelor ‧/CEE și ‧/CEEKOMISIJAS DIREKTĪVA (‧. gada ‧. aprīlis), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām ‧/EEK un ‧/EEK attiecīgi par lopbarības augu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību, kā arī Direktīvas ‧/EEK un ‧/EEK
Nu sunt incluse leguminoasele recoltate verzi, de exemplu lucerna, care sunt înregistrate la rubrica ‧, „Alte plante furajere”, culturile oleoproteaginoase (de exemplu, soia), care sunt înregistrate la rubrica ‧, „Culturi oleaginoase erbacee”, și leguminoasele cultivate ca legume care trebuie să se înregistreze la rubricile ‧, ‧ sauNeiekļauj pākšaugus, ko novāc zaļus, piemēram, lucernu, kas ir jāiekļauj ‧. pozīcijā
având în vedere Directiva ‧/‧/CE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, în special articolulņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/‧/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un jo īpaši tās ‧. pantu
având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧, privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CEE, în special articolul ‧aņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību[‧],kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu ‧/EEK[‧]
Directiva ‧/CE stabilește dispozițiile comunitare privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și de plante pentru fibre în cadrul ComunitățiiDirektīvā ‧/EK ir izklāstīti Kopienas noteikumi eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecībai Kopienā
Semințele de plante oleaginoase și de plante de fibră care au fost recoltate în Comunitate și urmează să fie certificate conform dispozițiilor de la alinEļļas augu un šķiedraugu sēklas, kas ir novāktas Kopienā un kas ir paredzētas sertificēšanai saskaņā ar ‧. punktu
D/‧ Semințe și puieți pe teren arabil (cu excepția cerealelor, boabelor sau semințelor de leguminoase, cartofi sau plante oleaginoase) ID/‧ Laukaugu sēklas un sējeņi (izņemot labību, pākšaugus, kartupeļus un eļļas augu sēklas
Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și de fibră [‧]Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīva ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību [‧]
întrucât, datorită motivelor expuse în continuare, trebuie modificate anumite dispoziții ale Directivelor Consiliului din ‧ iunie ‧, modificate ultima dată de Directiva din ‧ martie ‧, privind, respectiv, comercializarea semințelor de sfeclă, a semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale și a cartofilor de sămânță, a Directivei Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și textile, modificată de Directiva din ‧ martie ‧, a Directivei Consiliului din ‧ septembrie ‧ privind comercializarea semințelor de legume, modificată de Directiva din ‧ martie ‧, și a Directivei Consiliului din ‧ septembrie ‧ și privind catalogul comun al speciilor de plante agricoletā kā turpmāk izklāstīto iemeslu dēļ ir jāgroza daži noteikumi Padomes ‧. gada ‧. jūnija direktīvās, kurās jaunākie grozījumi izdarīti ar ‧. gada ‧. marta Direktīvu ‧, par biešu sēklu tirdzniecību ‧, par lopbarības augu sēklu tirdzniecību ‧, par graudaugu sēklu tirdzniecību ‧ un par sēklas kartupeļu tirdzniecību ‧, Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvā ‧ par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību, kura grozīta ar ‧. gada ‧. marta Direktīvu, Padomes ‧. gada ‧. septembra Direktīvā par dārzeņu sēklu tirdzniecību ‧, kura grozīta ar ‧. gada ‧. marta Direktīvu, un Padomes ‧. gada ‧. septembra Direktīvā ‧ par kopējo lauksaimniecības augu šķirņu katalogu
O productivitate mai mare în domeniul cultivării plantelor oleaginoase și pentru fibre pe teritoriul Comunității se poate obține prin aplicarea de către statele membre a unor norme unificate și cât mai riguroase în ceea ce privește alegerea soiurilor admise pentru comercializareKopienas eļļas augu un šķiedraugu audzēšanā tiks sasniegts lielāks ražīgums, ja, izvēloties šķirnes, ko atļauts tirgot dalībvalstīs, piemēros pēc iespējas stingrākus vienotus noteikumus
GRUPUL CONSULTATIV „CEREALE, PLANTE OLEAGINOASE ȘI PROTEAGINOASE”PADOMDEVĒJA GRUPA GRAUDAUGU, EĻĻAS SĒKLU UN PROTEĪNAUGU JAUTĀJUMOS
Ïn cazul în care ajutorul se stabilește în conformitate cu articolul ‧ din Regulamentul (CEE) nr. ‧, acesta se acordă pentru producția de semințe de bază și semințe certificate, sub rezerva respectării condițiilor stabilite la următoarele articole: ─ astfel cum se definește în Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante furajere‧, în Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de cereale‧ și în Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră‧, ținându-se seama de modificările aduse acestor directiveJa atbalsts ir noteikts saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. ‧ ‧. pantu, to piešķir saskaņā ar turpmākajos pantos paredzētajiem nosacījumiem par pamata sēklu un sertificētu sēklu audzēšanu:-kā noteikts Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvā ‧/EEK par graudaugu sēklu laišanu tirgū ‧, Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvā ‧/EEK par graudaugu sēklu laišanu tirgū ‧ un Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvā ‧/EEK par eļļas augu sēklu un šķiedraugu laišanu tirgū ‧, ņemot vērā šajās direktīvās izdarītos grozījumus
Pe teritoriul Comunității se efectuează teste comparative comunitare, pentru a se controla a posteriori eșantioanele de semințe de bază, cu excepția celor din soiuri hibride și sintetice, de semințe certificate de orice natură de plante oleaginoase și pentru fibre prelevate prin sondajSalīdzinošos testus Kopienā veic bāzes sēklu paraugu pēcpārbaudei, izņemot hibrīdo vai sintētisko šķirņu sēklu pēcpārbaudi, un sertificētu visu eļļas augu un šķiedraugu kategoriju sēklu pēcpārbaudei, kuras iegūtas paraugu ņemšanas laikā
Decizia Comisiei din ‧ noiembrie ‧ de exonerare a Bulgariei, Republicii Cehe, Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Spaniei, Franței, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Maltei, Țărilor de Jos, Poloniei, Sloveniei, Slovaciei, Finlandei, Suediei și Regatului Unit de obligația de a aplica prevederile Directivelor ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CE, ‧/‧/CE, ‧/‧/CE și ‧/‧/CE pentru comercializarea semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale, a materialului pentru înmulțirea vegetativă a viței de vie, a materialului forestier de reproducere, precum și a semințelor de sfeclă, legume și, respectiv, a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre [notificată cu numărul C ‧]Komisijas Lēmums (‧. gada ‧. novembris), ar ko Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Vāciju, Igauniju, Īriju, Spāniju, Franciju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Nīderlandi, Poliju, Slovēniju, Slovākiju, Somiju, Zviedriju un Apvienoto Karalisti atbrīvo no pienākuma konkrētām sugām piemērot Padomes Direktīvas ‧/‧/EEK, ‧/‧/EEK, ‧/‧/EEK, ‧/‧/EK, ‧/‧/EK, ‧/‧/EK un ‧/‧/EK attiecīgi par lopbarības augu sēklu, graudaugu sēklu, vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla, meža reproduktīvā materiāla, biešu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (izziņots ar dokumenta numuru C
întrucât, în consecință, este cazul să se modifice datele de punere în aplicare prevăzute la prima liniuță din articolul ‧ din Directiva ‧/CEE a Comisiei din ‧ aprilie ‧, de modificare a anexelor la Directiva ‧/CEE privind comercializarea semințelor de plante furajere, și la prima liniuță din articolul ‧ din Directiva ‧/CEE a Comisiei, din ‧ aprilie ‧, de modificare a anexelor la Directiva ‧/CEE privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibrătā kā tādēļ jāgroza īstenošanas termiņi, kas noteikti ‧. panta ‧. punkta pirmajā ievilkumā Komisijas ‧. gada ‧. aprīļa Direktīvā ‧/EEK, ar ko groza pielikumus Direktīvai ‧/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību[‧], un ‧. panta ‧. punktā Komisijas ‧. gada ‧. aprīļa Direktīvā ‧/EEK, ar ko groza pielikumus Direktīvai ‧/EEK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību[‧]
Directiva ‧/‧/CE a Comisiei din ‧ decembrie ‧ de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca semințe de bază sau semințe certificate (JO L ‧, ‧.‧.‧, pKomisijas ‧. gada ‧. decembra Direktīva ‧/‧/EK, ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā bāzes sēklas vai sertificētas sēklas (OV L ‧, ‧.‧.‧., ‧. lpp
să aducă la cunoștința operatorilor faptul că aceste plante ar trebui eradicate pentru a minimiza posibilitatea apariției efectelor negative generate de rapița cu semințe oleaginoase Ms‧, Rf‧ și Ms‧xRfjāinformē uzņēmēji, ka šie augi jāizskauž, lai mazinātu iespēju, ka no Ms‧, Rf‧ un Ms‧xRf‧ eļļas rapša rodas neparedzēta negatīva ietekme
având în vedere Directiva ‧/CE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CEņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību[‧],kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu ‧/EK[‧]
Numeroase categorii de mărfuri agricole , precum cereale şi plante oleaginoase , au consemnat scumpiri semnificative pe pieţele mondiale în anul 2007 ( Graficul B ) .Attēla kreisajā daļā atspoguļots gada ieguldījums 2004 . – 2007. gadā .
Se m in e și fructe oleaginoase ; sâmburi , se m in e și fructe diverse ; plante industriale și medicinale ; paie și furajeEļļas augu sēklas un augļi ; dažādi graudi , sēklas un augļi ; augi rūpniecības un medicīnas vajadzībām ; salmi un rupjā lopbarība
având în vedere Directiva ‧/‧/CE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, în special articolul ‧ alineatul litera (bņemot vērā Padomes ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu ‧/‧/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un jo īpaši tās ‧. panta ‧. punkta b) apakšpunktu
Domeniul de aplicare al prezentei directive trebuie să cuprindă și anumite specii care pot fi considerate simultan legume, plante furajere sau plante oleaginoasešīs direktīvas darbības jomai būtu jāaptver dažas sugas, kuras vienlaicīgi var būt rupjās barības augi vai eļļas augi, kā arī dārzeņi
DIRECTIVA CONSILIULUI din ‧ martie ‧ de modificare a Directivelor din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de sfeclă, a semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale, a cartofilor de sămânță, a Directivei din ‧ iunie ‧ privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și textile și a Directivei din ‧ septembrie ‧ privind comercializarea semințelor de legumePADOMES DIREKTĪVA (‧. gada ‧. marts), ar ko groza ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu par biešu, lopbarības augu, graudaugu sēklu un sēklas kartupeļu tirdzniecību, ‧. gada ‧. jūnija Direktīvu par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un ‧. gada ‧. septembra Direktīvu par dārzeņu sēklu tirdzniecību
Directivele ‧/‧/CEE și ‧/‧/CE stabilesc anumite dispoziții pentru comercializarea semințelor de cereale și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibreDirektīvās ‧/‧/EEK un ‧/‧/EK ir noteikti konkrēti noteikumi par graudaugu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 6944 Exemple de Expresie potrivite plante oleaginoase.S-au găsit în 1,486 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.