Traduceri în franceză:

  • régions et communautés de Belgique   

Exemple de exemplu, cu "regiuni și comunități din Belgia", memoria de traducere

add example
În general, acest raport reprezintă un pas important în direcția asigurării viitorului politicii transfrontaliere în cadrul UE și va permite comunității vorbitoare de limbă germană din Belgia, ca zonă de frontieră, să consolideze și să îmbunătățească în continuare parteneriatul său cu regiunile de frontieră.Globalement, ce rapport marque une étape importante pour l'avenir de la politique transfrontalière dans l'Union et permettra à la communauté germanophone de Belgique, qui vit dans une région frontalière, de renforcer et d'améliorer son partenariat avec les régions frontalières.
întrucât, în cadrul planurilor naționale de aplicare a Directivei ‧/CEE a Consiliului din ‧ mai ‧ de instituire a unei acțiuni a Comunității în vederea eradicării brucelozei, tuberculozei și leucozei la bovine, este necesar să se prevadă dublarea primelor de sacrificare acordate în unele regiuni atinse în mod deosebit de aceste boli în Belgiaconsidérant que, dans le cadre des plans nationaux d
întrucât Regatul Belgiei prezintă specificități și echilibre proprii legate de faptul că în constituția sa (articolele ‧) sunt prevăzute trei limbi oficiale și o repartizare pe regiuni și comunități; întrucât, din acest motiv, aplicarea integrală a prezentei directive în anumite comunități ar putea avea consecințe, astfel încât este necesar să se prevadă o posibilitate de derogare de la dispozițiile prezentei directive, în scopul de a ține seama de aceste specificități și echilibreconsidérant que le royaume de Belgique présente des spécificités et des équilibres propres liés au fait que sa constitution (articles ‧er à ‧) établit trois langues officielles et une répartition en régions et communautés; que, de ce fait, l
Belgia precizează că, în temeiul dreptului său constituțional, atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul Parlamentului Federal și Adunările parlamentare ale Comunităților și ale Regiunilor acționează, în funcție de competențele exercitate de Uniune, în calitate de componente ale sistemului parlamentar național sau de camere ale Parlamentului naționalLa Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national
Belgia precizează că , în temeiul dreptului său constituțional , atât Camera Reprezentanților , cât și Senatul Parlamentului Federal și Adunările parlamentare ale Comunităților și ale Regiunilor acționează , în funcție de competențele exercitate de Uniune , în calitate de componente ale sistemului parlamentar național sau de camere ale Parlamentului național .La Belgique précise que , en vertu de son droit constitutionnel , tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent , en fonction des compétences exercées par l ' Union , comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national .
Au fost afectate regiuni din Portugalia, vestul Franței, diferite regiuni din Spania, în special Insulele Canare și Andaluzia, precum și Belgia, Germania şi Olanda.Ces dernières ont frappé des régions portugaises, l'ouest de la France, différentes régions d'Espagne, en particulier les îles Canaries et l'Andalousie, ainsi que la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas.
motivelor de îngrijorare cu privire la apele din Regatul Unit și din regiunea valonă din Belgia, pe baza mediilor regionale ale percentilelor ‧ de concentrații de cadmiu măsurate în râuri și lacuririsques pour les eaux au Royaume-Uni et dans la région wallonne de Belgique, d'après les moyennes régionales des ‧e percentiles des concentrations mesurées de cadmium dans les lacs et rivières
Ajutorul suplimentar acordat întreprinderilor de prelucrare primară a fibrelor de in lungi în unele regiuni tradiționale din Țările de Jos, Belgia și Franța va rămâne neschimbat la nivelul de ‧ EUR/hectar în zona I și de ‧ EUR/hectar în zona IIL'aide complémentaire accordée aux entreprises de première transformation de fibres longues de lin dans certaines zones traditionnelles des Pays-Bas, de Belgique et de France resterait inchangée au niveau de ‧ EUR par hectare dans la zone I et de ‧ EUR par hectare dans la zone II
Cu un buget de 500 de milioane de euro pentru 2011, Comisia este de părere că suma de 9 593 391 de euro ar trebui să fie pusă la dispoziția Belgiei, astfel încât să se poată ocupa de concedierile de la General Motors Belgia și de la cei patru furnizori și respectiv producători ai acesteia din regiunea Anvers.Sur un budget de 500 millions d'euros pour 2011, la Commission pense que 9 593 391 d'euros devraient être octroyés à la Belgique, pour que le pays puisse gérer les licenciements chez General Motors et ses quatre fournisseurs et producteurs de la région d'Anvers.
Prin neasigurarea transpunerii, în ceea ce privește regiunea Valonă, a articolului ‧ literele (f), (j) și (k) și a punctului ‧ litera C din anexa ‧ la Directiva ‧/‧/CE a Consiliului din ‧ aprilie ‧ privind depozitele de deșeuri, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directiveEn n’ayant pas assuré la transposition, en ce qui concerne la Région wallonne, de l’article ‧, sous f), j) et k), ainsi que de l’annexe III, point ‧, C, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ avril ‧, concernant la mise en décharge des déchets, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive
Regiunea biogeografică atlantică menționată la articolul ‧ litera (c) punctul (iii) din Directiva ‧/‧/CEE cuprinde teritoriul Irlandei, al Țărilor de Jos și al Regatului Unit, precum și părți din teritoriul Belgiei, al Danemarcei, al Franței, al Germaniei, al Portugaliei și al Spaniei, astfel cum sunt specificate în harta biogeografică aprobată la ‧ aprilie ‧ de către comitetul instituit prin articolul ‧ din directiva respectivă, denumit în continuare Comitetul HabitateLa région biogéographique atlantique, visée à l’article ‧er, point c) iii), de la directive ‧/‧/CEE, comprend le territoire de l’Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi que certaines parties du territoire de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, du Portugal et de l’Espagne, conformément à la carte biogéographique approuvée le ‧ avril ‧ par le comité institué en vertu de l’article ‧ de ladite directive, ci-après dénommé comité Habitats
Cauza Guvernul Comunităţii franceze și Guvernul valon ( Hotărârea din 1 aprilie 2008 , C-212 / 06 ) privea un regim de asigurări pentru îngrijirea persoanelor instituit de Guvernul flamand al Regatului Belgiei în regiunea de limbă olandeză și în regiunea bilingvă Bruxelles-Capitale .L a í a ire Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon ( arrêt du 1er avril 2008 , C-212/ 06 ) concernait un régime d assurance soins mis en place par le Gouvernement è am and du Royaume de Belgique dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale .
Întrucât Belgia are intenția de a nu susține decât acest tip de activități și de a nu acorda niciun ajutor pentru formările pe care VCG le-ar organiza oricum, Comisia concluzionează că, în conformitate cu obiectivul prevăzut în considerentul ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧, ajutorul crește numărul muncitorilor calificați pe care și alte întreprinderi îi pot angaja și că astfel, în temeiul condiției prevăzute la articolul ‧ alineatul litera (c) din tratat, facilitează dezvoltarea anumitor activități sau anumitor regiuni economiceLa Belgique ayant l’intention de ne soutenir que ce type d’activités et de n’accorder aucune aide aux formations que VCG organiserait en tout état de cause, la Commission conclut que, conformément à l’objectif énoncé au considérant ‧ du règlement (CE) no ‧/‧, l’aide augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d’autres entreprises peuvent puiser et que, de ce fait, conformément à la condition établie à l’article ‧, paragraphe ‧, point c), du traité, elle facilite le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques
Cauza C-‧/‧: Hotărârea Curții (Camera a patra) din ‧ octombrie ‧ (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt- Belgia)- Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Articolele ‧ CE și ‧ CE- Reglementare fiscală națională- Drepturi succesorale- Societate familială- Exonerare- Condiții- Încadrarea în muncă a unui anumit număr de lucrători într-o regiune a unui stat membruAffaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du ‧ octobre ‧ (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt- Belgique)- Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Articles ‧ CE et ‧ CE- Réglementation fiscale nationale- Droits de succession- Société familiale- Exonération- Conditions- Emploi d'un certain nombre de travailleurs dans une région d'un État membre
Prin autorizarea, în Regiunea Valonă, a funcționării unor instalații existente neconforme cu cerințele prevăzute la articolele ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, la articolul ‧ literele (a) și (b) și la articolul ‧ alineatul din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ ianuarie ‧ privind prevenirea și controlul integrat al poluării, în pofida termenului stabilit pentru data de ‧ octombrie ‧, astfel cum se prevede la articolul ‧ alineatul din această directivă, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul directivei menționateEn autorisant, en Région wallonne, le fonctionnement d’installations existantes non conformes aux exigences prévues aux articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, sous a) et b), et ‧, paragraphe ‧, de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil, du ‧ janvier ‧, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et ce malgré l’échéance du ‧ octobre ‧, ainsi qu’il est prévu à l’article ‧, paragraphe ‧, de cette directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive
GAL-ul a generat schimburi și contacte cu alte GAL-uri din regiunea valonă a Belgiei și pregătește , de asemenea , o cooperare tra n s n a i o nală cu un GAL francez .Le GAL a été à l origine d échanges et de contacts avec d autres GAL de la région wallonne de Belgique et prépare également une coopération transnationale avec un GAL français .
În conformitate cu articolul ‧ din Directiva ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ mai ‧ privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor, Regatul Belgiei comunică prin prezenta Comisiei Europene următoarea listă a autorităților competente pentru examinarea cererilor privind zone situate în regiunea valonăConformément à l'article ‧ de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ mai ‧ sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, le Royaume de Belgique transmet à la Commission européenne la liste ci-dessous des instances compétentes pour traiter les demandes portant sur un territoire situé dans la Région wallonne
Constatarea că Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor ‧ CE, ‧ CE și ‧ CE, precum și în temeiul articolelor ‧ șidin Acordul privind SEE prin faptul că, în Regiunea Flamandă (Vlaams Gewest), la calcularea avantajului fiscal legat de cumpărarea unui bun imobil cu destinația de reședință principală, taxele de înscriere plătite anterior la cumpărarea unei reședințe principale nu sunt luate în considerare decât dacă această locuință era situată în Regiunea Flamandă și nu sunt luate în considerare dacă aceasta era situată într-un alt stat membru decât Belgia sau într-un stat al AELSconstater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles ‧, ‧ et ‧ du traité CE et des articles ‧ etde l'Accord EEE en ce que, dans la Région flamande, lors du calcul de l'avantage fiscal lié à l'achat d'un bien immobilier destiné à la résidence principale, les droits d'enregistrement payés antérieurement lors de l'achat d'une résidence principale ne sont pris en compte que si celle-ci était située en Région flamande et n'est pas pris en compte si celle-ci se situait dans un État membre autre que la Belgique ou dans un État de l'AELE
Prezenta apreciere are câteva puncte comune cu afacerile C‧/‧, C‧/‧ și C‧/‧, care se referă la acordarea ajutoarelor; aceste afaceri privesc un ajutor pe care Germania, Țările de Jos și Belgia l-au acordat pentru construirea unei conducte destinate transportului de propilenă din Rotterdam înspre regiunea Ruhr via AnversLa présente appréciation a quelques points communs avec les affaires C‧/‧, C‧/‧ et C‧/‧, qui concernent l’octroi d’aides; ces affaires concernent une aide que l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont accordée pour la construction d’un pipeline destiné au transport de propylène de Rotterdam vers la région de la Ruhr via Anvers
Următoarele comune din Belgia: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (cu excepția regiunilor Vladslo și Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwport, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (numai Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne și ZuienkerkeLes commune belges suivantes: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (sans Vladslo et Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (seulement Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne et Zuienkerke
întrucât în Regatul Unit, Germania, Irlanda, Luxemburg, Belgia, Olanda și în anumite regiuni din Franța bruceloza (Brucella melitensis) este o boală obligatoriu de declarat de cel puțin cinci aniconsidérant que, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas et dans certaines régions de France, la brucellose (Br. melitensis) est à déclaration obligatoire depuis au moins cinq ans
Se acordă derogarea solicitată de Belgia, în privința regiunii Valonia, prin scrisoarea din data de ‧ octombrie ‧, în vederea obținerii unei autorizații de utilizare a unei cantități mai mari de îngrășăminte animale decât cea prevăzută în Directiva ‧/‧/CEE la punctul ‧ al doilea paragraf prima teză și la litera (a) din anexa III, în condițiile prevăzute de prezenta decizieLa dérogation sollicitée par la Belgique pour la Région wallonne, par lettre du ‧ octobre ‧, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point ‧, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive ‧/‧/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision
Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacia și Regatul Unit au solicitat astfel de creșteri ale limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în anul ‧, deoarece condițiile climatice din timpul perioadei de vegetație au fost deosebit de nefavorabile în anumite regiuni geograficeLa Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni ont demandé de telles augmentations des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en ‧, étant donné que les conditions climatiques pendant la période de végétation ont été exceptionnellement défavorables dans certaines régions géographiques
Se acordă derogarea solicitată de Belgia prin scrisoarea din ‧ octombrie ‧ pentru regiunea Flandra, în scopul de a permite aplicarea unei cantități mai mari de îngrășăminte de origine animală decât cea prevăzută la punctul ‧ al doilea paragraf teza introductivă și la litera (a) din anexa ‧ la Directiva ‧/‧/CEE, sub rezerva condițiilor prevăzute în prezenta decizieLa dérogation sollicitée par la Belgique pour la Région flamande, par lettre du ‧ octobre ‧, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point ‧, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive ‧/‧/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision
întrucât Belgia și Irlanda au solicitat asistență în ceea ce privește disponibilizările din sectorul produselor textile din regiunile belgiene Flandra de est și de vest și Limburg și din industria producătoare de calculatoare din comitatele irlandeze Limerick, Clare și North Tipperary, precum și din orașul Limerickconsidérant que la Belgique et l’Irlande ont demandé une aide pour faire face à des licenciements dans le secteur textile en Belgique, pour les régions des Flandres occidentale et orientale et du Limbourg, et dans le secteur de la fabrication d'ordinateurs en Irlande, pour les comtés de Limerick, de Clare et de Nord Tipperary, ainsi que pour la ville de Limerick
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 1097753 Exemple de Expresie potrivite regiuni și comunități din Belgia.S-au găsit în 155,895 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.