Traduceri în franceză:

  • régions et communautés de Belgique   

Exemple de exemplu, cu "regiuni și comunități din Belgia", memoria de traducere

add example
întrucât Regatul Belgiei prezintă specificități și echilibre proprii legate de faptul că în constituția sa (articolele ‧) sunt prevăzute trei limbi oficiale și o repartizare pe regiuni și comunități; întrucât, din acest motiv, aplicarea integrală a prezentei directive în anumite comunități ar putea avea consecințe, astfel încât este necesar să se prevadă o posibilitate de derogare de la dispozițiile prezentei directive, în scopul de a ține seama de aceste specificități și echilibreconsidérant que le royaume de Belgique présente des spécificités et des équilibres propres liés au fait que sa constitution (articles ‧er à ‧) établit trois langues officielles et une répartition en régions et communautés; que, de ce fait, l
În general, acest raport reprezintă un pas important în direcția asigurării viitorului politicii transfrontaliere în cadrul UE și va permite comunității vorbitoare de limbă germană din Belgia, ca zonă de frontieră, să consolideze și să îmbunătățească în continuare parteneriatul său cu regiunile de frontieră.Globalement, ce rapport marque une étape importante pour l'avenir de la politique transfrontalière dans l'Union et permettra à la communauté germanophone de Belgique, qui vit dans une région frontalière, de renforcer et d'améliorer son partenariat avec les régions frontalières.
întrucât, în cadrul planurilor naționale de aplicare a Directivei ‧/CEE a Consiliului din ‧ mai ‧ de instituire a unei acțiuni a Comunității în vederea eradicării brucelozei, tuberculozei și leucozei la bovine, este necesar să se prevadă dublarea primelor de sacrificare acordate în unele regiuni atinse în mod deosebit de aceste boli în Belgiaconsidérant que, dans le cadre des plans nationaux d
invită Comisia, statele membre și regiunile să elaboreze împreună un catalog complet, care să fie disponibil pe internet, al proiectelor finanțate din zonele litorale, dând astfel posibilitatea regiunilor să învețe din experiența celorlalți și permițând mediului academic, comunităților din regiunile de coastă și altor părți interesate să identifice, să aducă la cunoștința publicului și să maximizeze transferul de bune practici către comunitățile locale; recomandă în acest sens crearea unui forum în cadrul căruia părțile interesate să poată intra în contact și să-și împărtășească bunele practici și a unui grup de lucru format din reprezentanți ai statelor membre pentru elaborarea de planuri de acțiune privind turismul litoral și promovarea schimbului de experiențe la nivel instituționalinvite la Commission, les États membres et les régions à élaborer conjointement un catalogue exhaustif, accessible sur l'internet, des projets financés dans les zones côtières, en permettant ainsi aux régions de tirer les leçons de l'expérience des autres, et au monde universitaire, aux collectivités côtières et à d'autres parties intéressées d'identifier, de diffuser et de maximiser l'utilisation dans les communautés locales des meilleures pratiques; recommande à cet égard la création d'un forum sur lequel les parties intéressées pourraient prendre contact et échanger des bonnes pratiques et la constitution d'un groupe de travail de représentants des États membres chargé de mettre au point des plans d'action sur le tourisme côtier et d'encourager l'échange d'expériences au niveau institutionnel
Constatarea că Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor ‧ CE, ‧ CE și ‧ CE, precum și în temeiul articolelor ‧ șidin Acordul privind SEE prin faptul că, în Regiunea Flamandă (Vlaams Gewest), la calcularea avantajului fiscal legat de cumpărarea unui bun imobil cu destinația de reședință principală, taxele de înscriere plătite anterior la cumpărarea unei reședințe principale nu sunt luate în considerare decât dacă această locuință era situată în Regiunea Flamandă și nu sunt luate în considerare dacă aceasta era situată într-un alt stat membru decât Belgia sau într-un stat al AELSconstater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles ‧, ‧ et ‧ du traité CE et des articles ‧ etde l'Accord EEE en ce que, dans la Région flamande, lors du calcul de l'avantage fiscal lié à l'achat d'un bien immobilier destiné à la résidence principale, les droits d'enregistrement payés antérieurement lors de l'achat d'une résidence principale ne sont pris en compte que si celle-ci était située en Région flamande et n'est pas pris en compte si celle-ci se situait dans un État membre autre que la Belgique ou dans un État de l'AELE
subliniază că concentrarea teritorială a comunităților și a grupurilor vulnerabile și excluderea socială care afectează regiunile cele mai slab dezvoltate constituie o provocare din ce în ce mai mare pentru coeziunea din UE; subliniază totuși că fenomenul în cauză nu are numai un caracter interregional, în regiunile cele mai puțin dezvoltate, ci are, într-o mare măsură, un caracter intraregional, atât în regiunile dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare, și că trebuie să i se acorde o atenție specială, ținând seama de faptul că aceste comunități și grupuri vulnerabile tind să își piardă vizibilitatea într-un tablou mai general și mai favorabilsouligne que la concentration territoriale des populations et des catégories vulnérables tout comme l'exclusion sociale dans les régions les moins développées constituent un défi croissant pour la cohésion dans l'Union; souligne néanmoins que le phénomène en question ne s'observe pas seulement sur un plan interrégional, dans des régions sous-développées, mais également, dans une large mesure, sur un plan intrarégional, à la fois dans des régions développées et en développement, et qu'il convient d'y accorder une attention particulière, étant donné que ces communautés et ces groupes vulnérables tendent à se fondre dans une image plus générale et plus favorable
anularea deciziei Comisiei Comunităților Europene din ‧ aprilie ‧ referitoare la cererea Regatului Belgiei ce formează obiectul dosarului REC ‧/‧, C ‧, prin care s-a stabilit că urmează a fi recuperate drepturile de import în valoare de ‧,‧ euro reprezentând obiectul cererii Regatului Belgiei din ‧ august ‧ și prin care s-a stabilit că nu există niciun temei pentru remiterea drepturilor de import în valoare de ‧,‧ euro reprezentând obiectul cererii Regatului Belgiei din ‧ augustannuler la décision de la Commission des Communautés européennes du ‧ avril ‧, ayant pour objet la demande du Royaume de Belgique, dossier REC ‧/‧, C ‧, constatant que les droits à l'importation s'élevant à un montant de ‧,‧ euros et faisant l'objet de la demande du Royaume de Belgique datant du ‧ août ‧ doivent être pris en compte a posteriori et que la remise des droits à l'importation s'élevant à un montant de ‧,‧ euros et faisant l'objet de la demande du Royaume de Belgique datant du ‧ août ‧ n'est pas justifiée
Comisia adoptă poziția pe care Comunitățile urmează să o exprime în cadrul Comitetului de cercetare Elveția/Comunități, instituit prin articolul ‧ din Acordul-cadru de cooperare științifică și tehnologică între Comunitățile Europene și Confederația Elvețiană cu privire la deciziile adoptate în temeiul articolului ‧ alineatele și din acord privind identificarea regiunilor din Elveția care pot fi regiuni eligibile pentru a beneficia de acțiunile de cercetare în cadrul programului de lucru Potențial de cercetare din programul specific CapacitățiLa Commission adopte la position des Communautés à prendre au sein du comité recherche Suisse/Communautés établi par l'article ‧ de l'accord-cadre de coopération scientifique et technique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse en ce qui concerne les décisions au titre de l'article ‧, paragraphes ‧ et ‧, de l'accord, identifiant les régions de Suisse qui peuvent être des régions éligibles au bénéfice d'actions de recherche inscrites au programme de travail potentiel de recherche relevant du programme spécifique capacités
care, în regiunile care fac parte din Obiectivul nr. ‧, ajută la creșterea potențialului economic, la dezvoltarea, adaptarea structurală și crearea sau păstrarea locurilor de muncă durabile în acele regiuni, inclusiv investiții în infrastructuri care contribuie la înființarea și dezvoltarea rețelelor trans-europene de infrastructură în transport, telecomunicații și energie, ținând cont de nevoia de a lega de regiunile centrale ale Comunității regiunile care au handicap structural datorită statutului lor de regiuni insulare, fără ieșire la mare/ocean sau regiuni perifericequi, dans les régions concernées par l
Decizia ‧/‧/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) și Decizia ‧/‧/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, pDécision ‧/‧/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur du ‧ juillet ‧ portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p. ‧) et décision ‧/‧/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur du ‧ juillet ‧ concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p
Decizia ‧/‧/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) și Decizia ‧/‧/CE a Secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a Secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, pDécision ‧/‧/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur du ‧ juillet ‧ portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p. ‧) et décision ‧/‧/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du médiateur du ‧ juillet ‧ concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p
Decizia ‧/‧/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) și Decizia ‧/‧/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, pDécision ‧/‧/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur du ‧ juillet ‧ portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p. ‧) et décision ‧/‧/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du médiateur du ‧ juillet ‧ concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p
Decizia ‧/‧/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) și Decizia ‧/‧/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social, Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului din ‧ iulie ‧ privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, pDécision ‧/‧/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur du ‧ juillet ‧ portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p. ‧) et décision ‧/‧/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur du ‧ juillet ‧ concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p
Decizia ‧/‧/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) și Decizia ‧/‧/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social, Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, pDécision ‧/‧/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur du ‧ juillet ‧ portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p. ‧) et décision ‧/‧/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du médiateur du ‧ juillet ‧ concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p
Decizia ‧/‧/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) și Decizia ‧/‧/CE a Secretarilor Generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a Secretarilor Generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social, Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului din ‧ iulie ‧ privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, pDécision ‧/‧/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur du ‧ juillet ‧ portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p. ‧) et décision ‧/‧/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur du ‧ juillet ‧ concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p
Decizia ‧/‧/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) și Decizia ‧/‧/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social, Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din ‧ iulie ‧ privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧, pDécision ‧/‧/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur du ‧ juillet ‧ portant création de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p. ‧) et décision ‧/‧/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du médiateur du ‧ juillet ‧ concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p
întrucât Belgia și Irlanda au solicitat asistență în ceea ce privește disponibilizările din sectorul produselor textile din regiunile belgiene Flandra de est și de vest și Limburg și din industria producătoare de calculatoare din comitatele irlandeze Limerick, Clare și North Tipperary, precum și din orașul Limerickconsidérant que la Belgique et l’Irlande ont demandé une aide pour faire face à des licenciements dans le secteur textile en Belgique, pour les régions des Flandres occidentale et orientale et du Limbourg, et dans le secteur de la fabrication d'ordinateurs en Irlande, pour les comtés de Limerick, de Clare et de Nord Tipperary, ainsi que pour la ville de Limerick
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 1035452 Exemple de Expresie potrivite regiuni și comunități din Belgia.S-au găsit în 66,623 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.