pronunție: IPA: /ʃɪp/ ʃɪp , SAMPA: /SIp/          

Traduceri în română:

 • navă   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • vas   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • vapor   
 • corabie   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • expedia   
 • largevaporvas   
 • trimite   
 • îmbarca   

Alte semnificaţii:

 
(transitive) To send a parcel or container to a recipient (by any means of transport).
 
A water-borne vessel larger than a boat.
 
(archaic, nautical, formal) A sailing vessel with three square-rigged masts.
 
man (a ship)
 
A boat that by its size, solidity and power is appropriate for long navigations and big marine enterprises.
 
A vessel propelled by engines or sails for navigating on the water, especially a large vessel that can not be carried aboard another, as distinguished from a boat.
 
(fandom slang) A fictional romantic relationship between two persons, either real or themselves fictional.
 
(transitive) To take in (water) over the sides of a vessel.
 
(chiefly in combination) A vessel which travels through any medium other than across land, such as an airship or spaceship.
 
send by water-borne transport
 
(transitive) To send by water-borne transport.
 
(fandom slang) To be a fan or promote a certain ship.
 
send a parcel or container

Expresii similare în dicţionarul engleză română. (17)

barge carrier shipbarjă transportoare
cargo shipcargou
inland waterway shippingnavigație fluvială internă
maritime shippingnavigație maritimă
pollution from shipspoluare produsă de nave
sailing shipcorabie; velier
ship canalcanal maritim
ship's flagpavilion de navigație
ship's passportpermis de navigație
ship’s flagpavilion de navigație
ship’s passportpermis de navigație
shippingtransport; transport maritim
shipping addressadresa de expediere
shipping and handlingîmpachetare şi expediere
shipping policypolitică maritimă
Shipping updatesactualizări expediere
tank shippetrolier

    Arată declin

Exemple de exemplu, cu "ship", memoria de traducere

add example
They' re beginning a search of the shipÎncep să inspecteze nava
Member States shall ensure that ships flying a third State flag are not treated more favourably than ships entitled to fly the flag of a Member StateStatele membre se asigură că navele care navighează sub pavilionul unei țări terțe nu sunt tratate mai favorabil decât navele care au dreptul să arboreze pavilionul unui stat membru
To this effect, Member States are allowed, according to the Council's position and contrary to the European Parliament's view, to miss a small percentage of inspections, namely inspections on ‧ % of the total number of Priority I ships (ships due for a mandatory inspection) with a high risk profile and on ‧ % of the total number of Priority I ships other than those with a high risk profileÎn acest sens, statelor membre li se permite, conform poziției Consiliului și contrar poziției Parlamentului European, să nu efectueze un număr redus de inspecții, și anume inspecțiile asupra a ‧ % din numărul total de nave de prioritate I (navele care trebuie să facă obiectul unei inspecții obligatorii) cu un profil de risc ridicat și asupra a ‧ % din numărul total de nave de prioritate I altele decât cele cu profil de risc ridicat
Welcomes the proposal to establish a fund for ship dismantling and calls upon the Commission and Member States to pursue with determination the aim of establishing such a fund simultaneously at IMO and EU levels; calls on the Commission in this connection also to investigate the financial mechanism available, involving both shipyards and shipowners and including a compulsory insurance requirement and the use of port fees, taxes on new ships and annual taxes linked to IMO-registration, in order to ensure environmentally sound recycling from the moment when a ship first starts to operate, bearing in mind that a vessel may have more than one owner in the course of its useful lifesalută propunerea de înființare a unui Fond pentru dezmembrarea navelor și solicită Comisiei și statelor membre să urmărească cu hotărâre obiectivul de creare simultană a unui astfel de fond la nivelul OMI și la nivel european; solicită, de asemenea, Comisiei, în acest context, să examineze mecanismul financiar disponibil, prin implicarea atât a șantierelor navale cât și a armatorilor, inclusiv cerința unei asigurări obligatorii, utilizarea taxelor portuare, taxe pe navele noi și taxe anuale legate de înregistrarea la OMI, pentru a asigura o reciclare ecologică din momentul lansării la apă a unei nave, având în vedere că o navă poate avea mai mulți armatori pe parcursul utilizării ei
with regard to the passenger and his cabin luggage, the period during which the passenger and/or his cabin luggage are on board the ship or in the course of embarkation or disembarkation, and the period during which the passenger and his cabin luggage are transported by water from land to the ship or vice-versa, if the cost of such transport is included in the fare or if the vessel used for this purpose of auxiliary transport has been put at the disposal of the passenger by the carrierreferitor la pasager și la bagajele sale de cabină, perioada în care pasagerul și/sau bagajele sale de cabină se află la bordul navei sau în curs de îmbarcare sau debarcare, precum și perioada în timpul căreia pasagerul și bagajele sale de cabină sunt transportate pe apă de la țărm până la navă sau invers, în cazul în care costul acestei operațiuni este inclus în prețul biletului sau dacă ambarcațiunea folosită pentru acest transport auxiliar a fost pusă la dispoziția pasagerului de către transportator
The repeal of the measures would thus be an additional incentive for this exporter to ship further quantities of the product under consideration to the Community market either for free circulation or for inward processingAbrogarea măsurilor n-ar putea, așadar, să aibă ca efect decât încurajarea în continuare a acestui exportator de a expedia cantități suplimentare din produsul în cauză către piața Comunității, fie în cadrul unei puneri în liberă circulație, fie în regim de perfecționare activă
Mr President, the Commissioner's statement evinced a very positive response from me and I listened to it with a great deal of interest, because shipping is indeed a very important - I would say vital - sector for the European economy.Dle preşedinte, declaraţia dlui comisar a determinat un răspuns foarte pozitiv din partea mea şi am ascultat-o cu foarte mare interes, deoarece transportul naval este, într-adevăr, un sector foarte important - aş spune vital - pentru economia europeană.
Little problem during shippingO mică problemă în timpul transportului
All ships fire at willCătre toate navele: foc de voie
Theoretically, such a ship would be capable of withstanding extreme atmospheric pressuresTeoretic o asemenea navă ar fi capabilă să reziste la presiunile atmosferice extreme
At stake are ‧ potential jobs and a quantum leap in the ability of Serbia 's second largest airport, Constantine the Great, to compete for passengers and to serve regional businesses that want to ship goods to European customersÎn joc sunt ‧ de potenţiale locuri de muncă şi o creştere semnificativă a capacităţii celui de- al doilea aeroport ca mărime din Serbia, Constantin cel Mare, de a fi competitiv pentru pasageri şi de a servi companiile regionale care vor să- şi expedieze marfa clienţilor din Europa
There were about ‧ to ‧ ships out hereErau ‧- ‧ de nave în larg.Eram pe una din ele
The European Maritime Safety Agency, located in Lisbon, provides support and technical assistance to the European Commission and Member States for the development and application of Community legislation pertaining to maritime safety and protection, as well as regarding pollution caused by ships.Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, cu sediul la Lisabona, oferă sprijin și asistență tehnică statelor membre și Comisiei Europene în vederea dezvoltării și aplicării legislației comunitare privind securitatea și protecția maritimă, precum și poluarea cauzată de nave.
If a shipping company wishes to operate seasonally a regular service for a shorter time period not exceeding six months a year, it shall notify the competent authority of the host State or States not later than three months before such operation takes placeÎn cazul în care o companie maritimă dorește să presteze un serviciu regulat în regim sezonier o perioadă de timp scurtă, de cel mult șase luni pe an, aceasta trebuie să notifice autoritatea competentă a statului sau a statelor gazdă cu cel puțin trei luni înainte de începerea acestui serviciu
Comments: The carriage of small quantities of time expired marine emergency flares, especially from pleasure boat owners and ship chandlers, to military barracks for safe disposal has created difficulties, particularly in relation to packaging requirementsObservații: transportul până la cazărmile militare a unor cantități mici de rachete de semnalizare marine cu termenul expirat, în special de la proprietarii de ambarcațiuni de agrement și furnizorii de echipamente pentru nave, în vederea eliminării lor în siguranță a creat dificultăți, în special în ceea ce privește cerințele de ambalare
Someone on this ship is guilty of sabotageCineva de la bordul acestei nave e vinovat de sabotaj
TYPE OF SHIP CLASSIFICATION (ICST-COMTIPUL DE CLASIFICARE A NAVELOR (ICST-COM
whereas ships which are regarded as hazardous waste must be dismantled under environmentally correct conditions in an OECD country or, after decontamination (so that they no longer constitute hazardous waste), may be transferred to non-OECD countries; whereas this requirement is however systematically disregardedîntrucât navele considerate deșeuri periculoase pot fi dezmembrate în condiții sigure de protecție a mediului într-o țară a OCDE sau pot fi trimise către o țară care nu este membră a OCDE după decontaminare (astfel încât să nu mai constituie un deșeu periculos); întrucât însă această obligație este în mod sistematic nerespectată
The system and equipment shall be suitably designed to withstand supply voltage variation and transients, ambient temperature changes, vibration, humidity, shock, impact and corrosion normally encountered in shipsProiectarea sistemului și a echipamentului trebuie să fie adecvate pentru a rezista la variația tensiunii de alimentare și la curenții tranzitorii, la schimbările de temperatură ambiantă, vibrație, umiditate, șoc, impact și coroziune, întâlnite în mod obișnuit pe nave
Ships not inspected by any Member State within the previous six monthsNavele care nu au fost inspectate de un stat membru în cursul ultimelor șase luni
The competent authority shall require that, prior to beginning work on a ship, seafarers hold a valid medical certificate attesting that they are medically fit to perform the duties they are to carry out at seaAutoritatea competentă solicită ca, înainte de a începe lucrul pe o navă, fiecare navigator să posede un certificat medical valabil care să ateste că acesta este apt să își îndeplinească sarcinile prevăzute în cadrul muncii în larg
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 15101 Exemple de Expresie potrivite ship.S-au găsit în 5,531 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.