pronunție: IPA: /ʃɪp/ ʃɪp , SAMPA: /SIp/          

Traduceri în română:

 • navă   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • vas   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • vapor   
 • corabie   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • expedia   
 • largevaporvas   
 • trimite   
 • îmbarca   

Alte semnificaţii:

 
(transitive) To send a parcel or container to a recipient (by any means of transport).
 
A water-borne vessel larger than a boat.
 
(archaic, nautical, formal) A sailing vessel with three square-rigged masts.
 
A boat that by its size, solidity and power is appropriate for long navigations and big marine enterprises.
 
man (a ship)
 
A vessel propelled by engines or sails for navigating on the water, especially a large vessel that can not be carried aboard another, as distinguished from a boat.
 
(fandom slang) A fictional romantic relationship between two persons, either real or themselves fictional.
 
(transitive) To take in (water) over the sides of a vessel.
 
(chiefly in combination) A vessel which travels through any medium other than across land, such as an airship or spaceship.
 
send by water-borne transport
 
(transitive) To send by water-borne transport.
 
(fandom slang) To be a fan or promote a certain ship.
 
send a parcel or container

Expresii similare în dicţionarul engleză română. (17)

barge carrier shipbarjă transportoare
cargo shipcargou
inland waterway shippingnavigație fluvială internă
maritime shippingnavigație maritimă
pollution from shipspoluare produsă de nave
sailing shipcorabie; velier
ship canalcanal maritim
ship's flagpavilion de navigație
ship's passportpermis de navigație
ship’s flagpavilion de navigație
ship’s passportpermis de navigație
shippingtransport; transport maritim
shipping addressadresa de expediere
shipping and handlingîmpachetare şi expediere
shipping policypolitică maritimă
Shipping updatesactualizări expediere
tank shippetrolier

    Arată declin

Exemple de exemplu, cu "ship", memoria de traducere

add example
The CSO or the SSO should liaise at the earliest opportunity with the PFSO of the port facility the ship is intended to visit to establish the security level applying for that ship at the port facilityAgentul de securitate al companiei (CSO) sau agentul de securitate al navei (SSO) ar trebui să intre în legătură cât mai repede posibil cu agentul de securitate al instalației portuare (PFSO) desemnat să îndeplinească această funcție în cadrul instalației portuare în care nava intenționează să intre pentru a-l întreba care este nivelul de securitate aplicabil navei în cauză în această instalație portuară
It is appropriate to include in this Directive provisions on port State control, pending the amendment of Council Directive ‧/EC of ‧ June ‧ concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control) in order to transfer to that Directive the provisions on port State control which are included in Articles ‧(f), ‧, ‧ and ‧ of this Directiveeste indicat ca în prezenta directivă să fie incluse dispoziții cu privire la controlul statului portului, până la modificarea Directivei ‧/CE a Consiliului din ‧ iunie ‧ privind aplicarea, în ceea ce privește flota care utilizează porturile Comunității și navighează în apele aflate sub jurisdicția statelor membre, a standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și condițiile de viață și de muncă de la bordul navei (controlul statului portului), cu scopul de a transfera directivei în cauză dispozițiile pentru controlul statului portului care sunt incluse în articolul ‧ litera (f) și în articolele ‧ din prezenta directivă
In any instance of alleged undue detention or delay the burden of proof shall lie with the owner or operator of the shipÎn orice situație de pretinsă reținere sau întârziere nejustificată, responsabilitatea dovezii revine proprietarului sau operatorului navei în cauză
On ‧ November ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings APM Terminals China Company Limited (APMT China), belonging to the AP Møller-Maersk A/S group (APMM, Denmark), DP World (POSN) BV (DPW POSN, the Netherlands) and DP World Red BV (DPW Red, the Netherlands), both belonging to the DP World group (DPW, UAE), COSCO Ports (Qianwan) Limited (COSCO Qianwan, China), belonging to the China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) group, and Qingdao Port Group (QPGL, China), acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Merger Regulation joint control of the undertaking Qingdao Qianwan Container Terminal Co. Ltd (QQCT, China) by way purchase of sharesLa data de ‧ noiembrie ‧, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ al Consiliului prin care întreprinderile APM Terminals China Company Limited (APMT China), care aparține grupului AP Møller-Maersk A/S (APMM, Danemarca), DP World (POSN) BV (DPW POSN, Țările de Jos) și DP World Red BV (DPW Red, Țările de Jos), ambele aparținând grupului DP World (DPW, Emiratele Arabe Unite), COSCO Ports (Qianwan) Limited (COSCO Qianwan, China), aparținând grupului China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO), și Qingdao Port Group (QPGL, China), dobândesc, în sensul articolului ‧ alineatul litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Qingdao Qianwan Container Terminal Co. Ltd (QQCT, China), prin achiziționare de acțiuni
The first is paragraph 3 - to which Mr Blokland himself has also already referred - which states that ships should be considered in their entirety as hazardous waste and should therefore fall within the scope of the Basel Convention.Primul dintre acestea este punctul 3 - la care s-a referit deja şi domnul Blokland - care spune că navele ar trebui considerate în întregime deşeuri periculoase şi ar trebui deci să intre sub incidenţa Convenţiei de la Basel.
COUNCIL REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ February ‧ on the application of Article ‧ of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortiaREGULAMENTUL (CEE) nr. ‧ AL CONSILIULUI din ‧ februarie ‧ privind aplicarea articolului ‧ alineatul din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții
However, we would have enough fuel to ditch at weather ship Tango Delta...... grid coordinatesOricum, am avea destul combustibil ca să ne scufundăm...... langa vasul meteorologic Tango Delta...... coordonate
The purpose of this Directive is to improve maritime safety and the prevention of pollution by ships, and so reduce the risk of future marine casualties, byObiectivul prezentei directive îl reprezintă îmbunătățirea siguranței maritime și prevenirea poluării cauzate de nave, reducându-se astfel riscul unor accidente maritime pe viitor, prin următoarele măsuri
Enjoy the shipŞedere plăcută pe navă
That he wouldn' t put his own interests ahead of the ship' s?Că n- o să- şi pună propriile interese înaintea navei?N- aş putea crede niciodată aşa ceva
The recognised organisations shall not issue statutory certificates to a ship, irrespective of its flag, which has been declassed or is changing class for safety reasons, before giving the opportunity to the competent administration of the flag State to give its opinion within a reasonable time as to whether a full inspection is necessaryOrganizațiile recunoscute nu eliberează certificate statutare unei nave care a fost declasată sau căreia i se schimbă clasa din motive de siguranță, indiferent de pavilionul acesteia, înainte de a oferi administrației competente a statului de pavilion posibilitatea de a-și prezenta opinia, într-un termen rezonabil, pentru a stabili dacă este necesară o inspecție completă
maintenance, calibration and testing of any security equipment provided on board, including testing of the ship security alert systemîntreținerea, calibrarea și testarea oricărui echipament de securitate aflat la bordul navei, inclusiv testarea sistemului de alertă de securitate al navei
Half the ship' s talking about itJumătate din navă vorbeşte despre asta
Prepare the artifact for transfer to the shipPregătiţi artefactul pentru transferul la bord
Low risk ships become eligible for inspection as from the ‧th monthNavele care prezintă un nivel de risc scăzut devin eligibile pentru inspecție începând cu a ‧-a lună
The Committee believes that before the proposed technical measures are adopted they should be tested by fishing professionals on board ship and in the fishing grounds to avoid repeating past mistakesComitetul consideră că, înainte de adoptare și pentru a se evita erorile comise în trecut, eficiența noilor măsuri tehnice propuse ar trebui verificată de experți în domeniul pescuitului atât la bord, cât și în locurile de pescuit
The Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) created by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ NovemberComisia este asistată de Comitetul pentru siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave (COSS) instituit prin articolul ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ al Parlamentului European şi al Consiliului din ‧ noiembrie
Whereas it is necessary to amend the list of approved establishments and factory ships accordinglyîntrucât este necesară modificarea în consecință a listei unităților și vaselor-fabrică autorizate
What about my ship?Dar nava mea?
the procedures for assisting ship security officers in confirming the identity of those seeking to board the ship when requestedprocedurile care permit acordarea de asistență, la cerere, agenților de securitate ai navei pentru a confirma identitatea celor care doresc să urce la bord
In person.- Bring that ship back at onceAdu imediat înapoi nava aceea
Notes that some growing economies might be planning to lease large tracts of land in poorer parts of Africa and Asia for the purposes of growing crops and shipping them back to their markets so as to improve their own food security; believes that, together with the FAO, the EU must take this phenomenon seriously as a major threat to food security and to effective agriculture policy in host countriesobservă că anumite țări, în care se înregistrează creștere economică, ar intenționa să închirieze terenuri extinse în țări mai sărace din Africa sau Asia pentru a le cultiva și pentru a trimite recoltele pe piețele naționale, îmbunătățind astfel propria lor siguranță alimentară; consideră că Uniunea Europeană și FAO trebuie să considere acest fenomen drept o amenințare gravă pentru siguranța alimentară și eficiența politicilor agricole în țările gazdă
Similar rocket ships are also being constructed in other countriesNave similare se construiesc în alte ţări
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 15101 Exemple de Expresie potrivite ship.S-au găsit în 3,085 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.