pronunție: IPA: /ʃɪp/ ʃɪp , SAMPA: /SIp/          

Traduceri în română:

 • navă   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • vas   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • vapor   
 • corabie   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • expedia   
 • largevaporvas   
 • trimite   
 • îmbarca   

Alte semnificaţii:

 
(transitive) To send a parcel or container to a recipient (by any means of transport).
 
A water-borne vessel larger than a boat.
 
(archaic, nautical, formal) A sailing vessel with three square-rigged masts.
 
man (a ship)
 
A boat that by its size, solidity and power is appropriate for long navigations and big marine enterprises.
 
A vessel propelled by engines or sails for navigating on the water, especially a large vessel that can not be carried aboard another, as distinguished from a boat.
 
(fandom slang) A fictional romantic relationship between two persons, either real or themselves fictional.
 
(transitive) To take in (water) over the sides of a vessel.
 
(chiefly in combination) A vessel which travels through any medium other than across land, such as an airship or spaceship.
 
send by water-borne transport
 
(transitive) To send by water-borne transport.
 
(fandom slang) To be a fan or promote a certain ship.
 
send a parcel or container

Expresii similare în dicţionarul engleză română. (17)

barge carrier shipbarjă transportoare
cargo shipcargou
inland waterway shippingnavigație fluvială internă
maritime shippingnavigație maritimă
pollution from shipspoluare produsă de nave
sailing shipcorabie; velier
ship canalcanal maritim
ship's flagpavilion de navigație
ship's passportpermis de navigație
ship’s flagpavilion de navigație
ship’s passportpermis de navigație
shippingtransport; transport maritim
shipping addressadresa de expediere
shipping and handlingîmpachetare şi expediere
shipping policypolitică maritimă
Shipping updatesactualizări expediere
tank shippetrolier

    Arată declin

Exemple de exemplu, cu "ship", memoria de traducere

add example
Only after we know the actual starting position and the situation concerning compliance with the regulations should we seek amendments to regulations which are already established for international shipping and, as the case may be, for the European Union too.Doar după ce vom fi cunoscut situația inițială reală și vom fi stabilit în ce măsură sunt respectate reglementările ar trebui să modificăm regulamentele deja stabilite pentru transportul maritim internațional și, dacă va fi cazul, pentru Uniunea Europeană.
The sprinkler system shall have a connection from the shipSistemul de aspersoare trebuie să aibă un racord spre tubulatura principală de incendiu a navei prin intermediul unui robinet cu ventil de reținere de siguranță pe racord, care previne refluxul de la sistemul de aspersoare la tubulatura principală de incendiu
The example of the gasification of containers that are shipped to Europe from other continents, to ensure that they arrive uncontaminated in European ports, illustrates these side-effectsExemplul privind gazificarea de containere petrolifere care ajung în Europa din alte continente, pentru a asigura faptul că acestea ajung neinfestate în porturile europene, ilustrează aceste efecte secundare
This Directive shall apply to the reporting formalities applicable to maritime transport for ships arriving in and ships departing from ports situated in Member StatesPrezenta directivă se aplică formalităților de raportare aplicabile în domeniul transportului maritim navelor la sosirea în și la plecarea din porturile situate pe teritoriul statelor membre
This should apply without prejudice to more stringent delivery requirements for ships adopted in accordance with international lawAceasta se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor mai stricte privind descărcarea deșeurilor navelor adoptate în conformitate cu dreptul internațional
When a ship flying the flag of a Member State is detained by a port State, the flag State shall take action in accordance with the guidance set out in Annex IIICând o navă care arborează pavilionul unui stat membru este reţinută de către un stat de port, statul de pavilion ia toate măsurile necesare în conformitate cu orientările prevăzute în anexa III
Member States shall maintain appropriate competent authorities, to which the requisite number of staff, in particular qualified inspectors, for the inspection of ships is assigned, for example, through recruitment, and shall take appropriate measures to ensure that inspectors perform their duties as laid down in this Directive and in particular that they are available for carrying out the inspections required in accordance with this DirectiveStatele membre mențin autoritățile competente corespunzătoare, cărora li se atribuie un număr corespunzător de angajați pentru inspecția navelor, în special inspectori calificați, de exemplu prin recrutare, și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că inspectorii își duc la îndeplinire sarcinile stabilite de prezenta directivă și, în special, că sunt disponibili pentru a desfășura inspecțiile necesare în conformitate cu prezenta directivă
Call, I need you to patch into the ship, and open the hatchVreau să intri în navă din nou, să deschizi trapa
damage to shipavaria navei
There are no other ships with us, but if we don' t returnNu mai sunt alte nave cu noi, însă dacă nu ne întoarcem
providing accurate and fully up-to-date ship survey status informationfurnizarea de informații corecte și deplin actualizate privind situația inspectării navelor
the ‧ International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), the ‧ International Convention on Load Lines and the ‧ International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, together with the protocols and amendments thereto, and related codes of mandatory status in all Member States, in force on ‧ DecemberConvenția internațională din ‧ privind siguranța vieții omenești pe mare (SOLAS), Convenția internațională din ‧ asupra liniilor de încărcare (LL) și Convenția internațională din ‧ pentru prevenirea poluării de către nave, împreună cu protocoalele și modificările la acestea și codurile conexe cu statut obligatoriu în toate statele membre, în vigoare la ‧ decembrie
The Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) set up by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the CouncilComisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ al Parlamentului European și al Consiliului
The master of a ship, other than a fishing vessel or recreational craft authorised to carry no more than ‧ passengers, bound for a port located in the Community shall complete truly and accurately the form in Annex ‧ and notify that information to the authority or body designated for this purpose by the Member State in which that port is locatedComandanții navelor, altele decât navele de pescuit și de agrement pentru maxim ‧ pasageri, având destinația un port situat în Comunitate, trebuie să completeze fidel și cu exactitate formularul din anexa ‧ și să notifice aceste informații autorității sau organismului desemnat în acest scop de către statul membru în care este situat portul
Admiral Anderson, if the ships do not stop... exactly what are our rules of engagement?Amirale Anderson, daca vasele nu opresc... care sunt mai exact regulile voastre de abordare?
the security level at which the ship operated in any previous port where it has conducted a ship/port interface within the timeframe specified in paragraphnivelul de securitate al navei în oricare port în care s-a aflat anterior și în care a desfășurat o activitate de interfață navă/port pe perioada specificată la punctul
Subject: Port reception facilities for ship-generated wasteSubiect: Echipamente de colectare a deşeurilor provenite de la vapoare în porturi
I still want patrols of the back country until we board shipVreau încă să fie patrule la timp îi vom chema să se îmbarcheze
Without prejudice to Articles ‧, ‧ and ‧b, a separate import permit, import notification, export permit or re-export certificate shall be issued for each shipment of specimens shipped together as part of one loadFără a aduce vreun prejudiciu articolelor ‧, ‧ și ‧b, se eliberează un permis de import, o notificare de import, un permis de export sau un certificat de reexport separat pentru fiecare expediție de exemplare transportate împreună și care fac parte dintr-o singură încărcătură
" The ship does not have much time to live, and if you stay here, you will die. "" Vaporul nu mai are mult de trăit şi dacă rămâneţi aici, veţi muri. "
Because of that, we were able to track the bottle back to its manufacturer, check their shipping logs, find out which supermarket it was sold inDin cauza asta, am reuşit să dăm de urma sticlei până la cel care a fabricat- o, am verificat livrările şi am aflat în ce magazin a fost vândută
The organisation must not be controlled by shipowners or shipbuilders, or by others engaged commercially in the manufacture, equipping, repair or operation of shipsOrganizația nu trebuie să fie controlată de armatori sau constructori de nave sau de orice alte persoane angajate în activități comerciale în domeniul construcției, echipamentului, reparației sau al exploatării navelor
Activists protest the Greek authorities ' ban on Gaza-bound ships Saturday (July ‧ nd) on the island of Corfu. [ Reuters ]Activiştii protestează împotriva interdicţiei impuse de autorităţile greceşti navelor care au ca destinaţie Gaza, sâmbătă ( ‧ iulie), pe insula Corfu. [ Reuters ]
Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of ShipsOrientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor din dezmembrarea integrală și parțială a navelor
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 15101 Exemple de Expresie potrivite ship.S-au găsit în 7,934 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.