pronunție: IPA: /ʃɪp/ ʃɪp , SAMPA: /SIp/          

Traduceri în română:

 • navă   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • vas   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • vapor   
 • corabie   
  (Noun  )
   
  large water vessel
 • expedia   
 • largevaporvas   
 • trimite   
 • îmbarca   

Alte semnificaţii:

 
(transitive) To send a parcel or container to a recipient (by any means of transport).
 
A water-borne vessel larger than a boat.
 
(archaic, nautical, formal) A sailing vessel with three square-rigged masts.
 
A boat that by its size, solidity and power is appropriate for long navigations and big marine enterprises.
 
man (a ship)
 
A vessel propelled by engines or sails for navigating on the water, especially a large vessel that can not be carried aboard another, as distinguished from a boat.
 
(fandom slang) A fictional romantic relationship between two persons, either real or themselves fictional.
 
(transitive) To take in (water) over the sides of a vessel.
 
(chiefly in combination) A vessel which travels through any medium other than across land, such as an airship or spaceship.
 
send by water-borne transport
 
(transitive) To send by water-borne transport.
 
(fandom slang) To be a fan or promote a certain ship.
 
send a parcel or container

Expresii similare în dicţionarul engleză română. (17)

barge carrier shipbarjă transportoare
cargo shipcargou
inland waterway shippingnavigație fluvială internă
maritime shippingnavigație maritimă
pollution from shipspoluare produsă de nave
sailing shipcorabie; velier
ship canalcanal maritim
ship's flagpavilion de navigație
ship's passportpermis de navigație
ship’s flagpavilion de navigație
ship’s passportpermis de navigație
shippingtransport; transport maritim
shipping addressadresa de expediere
shipping and handlingîmpachetare şi expediere
shipping policypolitică maritimă
Shipping updatesactualizări expediere
tank shippetrolier

    Arată declin

Exemple de exemplu, cu "ship", memoria de traducere

add example
This would be the case, for instance, when two or more ship-owners set up a shipping pool for the sole purpose of tendering for and providing CoAs for which as individual operators they could not bid successfully or which they could not carry out on their ownAcesta va fi, de exemplu, cazul în care doi sau mai mulți armatori înființează un grup cu unicul scop de a participa la licitații și a furniza contracte de afretare (CoAs) pentru care, ca operatori individuali, nu puteau licita de manieră satisfăcătoare sau pe care nu puteau să le execute individual
Pricing of the components with an adjustment for company margins and labour productivity would be considered a B method, as would use of an international index for certain types of ships-of large size and modular construction-which share the characteristics of oil rigsDeterminarea prețului componentelor, cu ajustări pentru marjele de profit și productivitatea muncii, este considerată o metodă B, la fel și utilizarea unui indice internațional pentru anumite tipuri de nave – de dimensiuni mari și cu construcție modulară – care prezintă aceleași caracteristici ca și stațiile de foraj
Refer to the Code on Noise levels on Board Ships, adopted by IMO Assembly Resolution A.‧ (XIITrimitere la Codul privind nivelurile de zgomot la bordul navelor, adoptat de Rezoluția Adunării OMI A.‧(XII
However, for new class B, C and D ships, constructed on or after ‧ January ‧ the Administration of the Flag State shall ensure that such lighting or photoluminescent equipment has been evaluated, tested and applied in accordance with the Fire Safety Systems CodeTotuși, pentru navele noi din clasele B, C și D, construite la sau după ‧ ianuarie ‧, administrația statului de pavilion trebuie să se asigure că echipamentul de iluminare sau fluorescent a fost evaluat, testat și aplicat în conformitate cu Codul de sisteme de rezistență la incendiu
So this is the famous " nut ship "?Bună.Deci asta- i faimoasa navă a nebunilor?
ships other than passenger ships, of ‧ gross tonnage and upwards, built on or after ‧ Julynavele cu un tonaj brut de ‧ și peste acest tonaj, altele decât navele de pasageri, construite la sau după ‧ iulie
This makes shipping a crucial economic sector and one that has to compete in the global market.Sectorul naval este, astfel, un sector economic deosebit de important, care trebuie să concureze pe piaţa globală.
He' s trying to scuttle the shipÎncearcă să fugă cu nava
I was on the ship, returning home to SpainEram pe corabie, în drum spre Spania
Name of ship and country of registration or registration number of aircraftNumele vasului şi al ţării unde este înregistrat sau numărul de înregistrare al aeronavei
First mate on a ship they think means salvation...... not annihilationSecundul unui vapor care ei cred că înseamnă salvarea....... nu anihilarea
Six months ago, this species invaded our galaxy with thousands of shipsAcum şase luni, acestă specie ne- a invadat galaxia cu mii de nave
The ship should be operated by a company which has been issued with a Document of Compliance or with an Interim Document of Compliance in accordance with paragraph ‧, relevant to that shipNava se exploatează de către o companie căreia i s-a eliberat un document de conformitate sau un document conformitate interimar în conformitate cu punctul ‧. pentru tipul respectiv de navă
Yeah, ships-- they break apart and drift as they sink, spreading debris over a wide area before the wreckage settles on the ocean floorDa, navele se rup în bucăţi şi plutesc când se scufundă, împrăştiind resturi pe o zonă întinsă înainte ca epava să se aşeze pe fundul oceanului
in regard to rights of the insurance undertaking with respect to immovable property, a ship or an aircraft subject to registration in a public register, exclusively by the law of the Member State under the authority of which the register is keptîn cazul drepturilor întreprinderii de asigurare privind o proprietate imobiliară, o navă sau aeronavă supuse înscrierii într-un registru public, numai de către legea statului membru sub a cărui autoritate se ține registrul
The result that we have achieved is a great success for the environment and for European shipping.Rezultatul pe care l-am obţinut reprezintă un succes enorm pentru mediul înconjurător şi pentru transportul naval european.
Our ships are fineNavele noastre sunt bune
temporary joint ventures means any association based on a contractual agreement of limited duration between Community ship owners and physical or legal persons in Greenland, with the aim of jointly fishing for and exploiting Greenland fishing quotas by vessels flying the flag of a Member State of the European Community and sharing the cost, profits or losses of the economic activity jointly undertaken, with a view to the priority supply to the Community marketasociații în participațiune temporare înseamnă orice asociație bazată pe un acord contractual cu durată limitată între armatorii comunitari și persoane fizice sau juridice, care are ca scop pescuitul în comun sau exploatarea cotelor de pescuit ale Groenlandei de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității Europene și care împart costul, profiturile și pierderile activității economice întreprinse în comun, în vederea aprovizionării prioritare a pieței comunitare
The name of the shipping yardDelongpre Shipping
I know you love this shipŞtiu că- ţi iubeşti nava
We will take what we wish, then decide whether to blow up your shipLuăm ce poftim, iar apoi decidem dacă- ţi aruncăm vasul în aer
Ready to go captain? would be better if I had left save it in the warehouse of the shipGata de plecare, Căpitane?Era mai bine dacă mă lăsai în depozitul navei
As a first step all ro-ro passenger ships referred to in Article ‧) of this Directive must comply with the SOLAS ‧ standard of residual stability as it applies to all passenger ships constructed on or after ‧ AprilÎn primul rând, toate navele de pasageri ro-ro prevăzute la articolul ‧ alineatul din prezenta directivă trebuie să respecte standardul SOLAS ‧ privind stabilitatea reziduală, care se aplică tuturor navelor de pasageri construite la sau după ‧ aprilie
So the conclusion is this: State aid must be kept, because it has helped to maintain the competitiveness of European shipping and of the economy of the Member States.Deci concluzia este următoarea: ajutorul de stat trebuie menţinut, deoarece acesta a ajutat la menţinerea competitivităţii transportului naval european şi a economiei statelor membre.
You know, I want to go back to the cruise ship where you killed Greg KervinVreau să vorbim despre vaporul acela de croazieră unde l- ai ucis pe Greg Kervin
Pagina Rezultate 1. S-au găsit 15101 Exemple de Expresie potrivite ship.S-au găsit în 2,854 ms.Memorii de traducere sunt create de om, dar aliniat de calculator, care ar putea duce la greşeli. Ei provin din multe surse şi nu sunt verificate. Fi avertizat.